Seu electrònica

Aquest portal es de titularitat de l’Ajuntament de Viladecans:
CIF: P0830200-B
Domicili: Jaume Abril 2 , 08840 Viladecans
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Viladecans o dels tercers que hagin autoritzat l’ús a l'Ajuntament de Viladecans.

Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, o qualsevol altra activitats que es pugui fer amb el contingut, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit del Ajuntament de Viladecans. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
  • L'usuari/a es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'Ajuntament o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’Ajuntament  no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.
  • L’Ajuntament de Viladecans no es fa responsable de contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines webs municipals.

Política de privacitat

L’ Ajuntament de Viladecans donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Societat de la Informació i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L’Ajuntament de Viladecans realitza el tractament de les seves dades únicament i exclusiva per als serveis que sol·licita i les seves competències d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i societat de la informació. L’ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial.

L’Ajuntament de Viladecans  és el responsable de les dades recollides en els seus formularis. En el cas que actuí per compte d’algú ho especificarà adequadament i es definirà l’encarregat del fitxer i el seu responsable.

La finalitat de les dades subministrades a l’Ajuntament de Viladecans, per diferents mitjans i formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal (l’execució de les competències de l’Ajuntament i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat).

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’úsuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’Ajuntament de Viladecans, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) –GDPR-.

L’Ajuntament de Viladecans garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Viladecans mitjançant el portal https://seuelectronica.viladecans.cat/ es produeixen sempre dintre d’un entorn segur. Aquest fet es garanteix amb l’ús d’un certificat segur de Seu Electrònic (SENMV-1) emès per l’Agència Catalana de Certificació.

Les dades de caràcter personal facilitades a l’Ajuntament de Viladecans es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de l’Ajuntament de Viladecans.

El Responsable del tractament de les dades personals recollides a la seu electrònica de l’Ajuntament de Viladecans és:

Ajuntament de Viladecans
C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans (Barcelona)
CIF P0830200-B
936351800
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Els Drets de les persones interessades són:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
  • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

Per a l’exercici de qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, l’ajuntament  posa a la seva disposició la bústia Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. ; des d’on la figura del Delegat de Protecció de Dades l’atendrà. Podreu exercir els vostres drets, de manera presencial, mitjançant un escrit, adreçat al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Viladecans, a través de l’Oficina de  Viladecans Informació (Plaça Europa 7, 08840 Viladecans) i,de manera telemàtica, si accediu a aquest espai.

Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web:  http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Responsabilitat dels continguts-Seu

L’Ajuntament de Viladecans  no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Ajuntament, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L’Ajuntament  de Viladecans no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.

L’ Ajuntament de Viladecans no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. L'Ajuntament de Viladecans tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que pogueren estar-hi vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

L’Ajuntament  garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la seu i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

L’Ajuntament  no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis que figuren a la seu si no són prestats per l’Ajuntament.

L’Ajuntament es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Llei aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.