Seu electrònica

La Junta de Govern Local és un òrgan de suport de l’Alcalde i alhora un òrgan executiu de l’Ajuntament de Viladecans. Realitza sessions ordinàries amb periodicitat quinzenal, els dimecres, a les 13.00 hores. La Junta de Govern té assignades les atribucions següents:

a) L’assistència permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega i que a continuació s’expressen: 

 • Encàrrecs d’avantprojectes i/o projectes tècnics.
 • Les competències atribuïdes a l’Alcaldia, en matèria de contractació, per la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Aquesta competència comporta la facultat d’aprovar el projecte, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques, l’expedient de contractació i la despesa; la facultat d’adjudicar el contracte i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l’òrgan de contractació, inclosa l’extinció i modificació d’aquest contractes dins dels límits i amb els requisits legals. Queden fora d’aquesta delegació tots els contractes menors, que seran objecte de delegació específica als tinents d’alcalde.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • Els convenis de col·laboració regulats pels articles 4.1.c) i 4.1.d) TRLCSP, de la competència de l’Alcaldia.
 • Aprovar certificacions d’obres i serveis contractats per la corporació.
 • Recepcions i liquidacions de les obres i serveis contractats.
 • Els encàrrecs de gestió confiats per l’Ajuntament a altres òrgans o entitats dela mateixa administració o d’una diferent.
 • Informar sobre els expedients de llicències ambientals.
 • Aprovar els programes dels plans de foment de l’ocupació.
 • Expedients d’aplicació de contribucions especials.
 • Aprovar les bases i les convocatòries de subvencions (l’atorgament es delega en el tinent d’alcalde de l’Àrea corresponent).
 • Atorgament de subvencions nominatives al pressupost.
 • Acceptacions de subvencions superiors a 50.000 €.
 • La competència per a la celebració de contractes privats, així com la licitació i adjudicació de concessions sobre béns i l’adquisició i alienació de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000 €.
 • La revisió d’ofici dels actes i acords dictats per delegació de l’alcalde.
 • Les recompenses, felicitacions i vots de gràcies quan l’Ajuntament o l’alcalde, en els seus respectius àmbits, no ho hagin fet.

c) Les competències que l’alcalde o el Ple li deleguin en el futur i la resta de competències que li confereixin les lleis.

Actualment, la Junta de Govern Local està formada per l’alcalde i 8 regidors/es, nombre no superior al terç del nombre legal d’aquests, els quals s’indiquen a continuació..

 • Alcalde. Sr. Carles Ruiz Novella.
 • 1r. Tinent d'alcalde- Sr. Anselmo Sánchez Ramírez
 • 2a. Tinenta d'alcalde- Sra. Gisela Navarro Fuster
 • 3r. Tinent d'alcalde- Sr. Ricard Calle Martínez
 • 4a. Tinenta d'alcalde- Sra. Encarnación García Jiménez
 • 5è- Tinent d'alcalde- Sr. Jordi Mazón Bueso
 • 6a. Tinenta d'alcalde- Sra. Joana Sánchez Morillo
 • 7a. Tinenta d'alcalde- Sra. Carmen Gimeneo Berne
 • 8a. Tinenta d'alcalde- Sra. Rosa Cañisà Abancó.