Seu electrònica

L’Ajuntament de Viladecans s’organitza en dos nivells: el polític, que defineix l’estratègia i les politiques públiques per a la ciutat, i el nivell de gestió, que s’encarrega de dur a terme polítiques concretes per complir els objectius marcats.

El nivell polític

Està format pels regidors i regidores que s’encarreguen de les funcions deliberants d'ordenació, programació i control. El constitueixen els òrgans de govern, que són:

  • Ple de la corporació: És l’òrgan col·legiat de l’Ajuntament que n’exerceix la direcció política i adopta acords sobre els actes de més transcendència. Està integrat per tots els regidors, i el presideix l’Alcalde. Controla i fiscalitza l’actuació dels òrgans de govern.
  • L’Alcalde o l’alcaldessa: És l’òrgan unipersonal que presideix la Corporació i com a tal, representa la ciutat, en defensa dels seus interessos. És el cap del govern i de l’administració municipal. Pot delegar determinades competències en els/les Tinents d’Alcalde.
  • Tinents d'alcalde: Són Regidors/es, nomenats per l’Alcalde, als quals correspon substituir-lo en casos d’absència, o impossibilitat d’exercir les seves atribucions.
  • Els regidors amb delegació: Els regidors delegats de l’alcaldia tenen les facultats de gestió, direcció política i inspecció dels serveis inclosos dins el seu àmbit competencial.
  • Junta de Govern Local: Òrgan municipal presidit per l’Alcalde i integrat per un nombre de regidors no superior a un terç del seu nombre legal, nomenats i/o destituïts lliurement per l’Alcalde. És un òrgan de suport de l’Alcalde i alhora un òrgan executiu de l’Ajuntament.

El nivell de gestió

És el nivell encarregat de dur a terme les iniciatives del Govern i que s’organitza en:

Es configuren com a element estructural de primer nivell i traslladen les directrius politiques a la estructura de gestió.

Operen com a elements estructurants de l’organització municipal i es configuren com el suport bàsic de l’organització municipal i el primer nivell de direcció de l’estructura tècnico-operativa. Integren un conjunt de competències i han de comptar amb una direcció encarregada de coordinar el funcionament de les diferents unitats orgàniques que les integren.

La missió principal ha de ser dirigir el seu funcionament cap a l’assoliment dels objectius estratègics que es plantegen per l’equip de govern essent les receptores de les directrius del govern local i col·laboradores en la seva definició.

Les àrees depenen orgànicament d’una o més regidories i, en últim terme, de la figura de l’Alcalde.

Són una subdivisió dels àmbits i/o Àrees creades per donar major rellevància a determinades polítiques públiques.

Orgànicament operen també com a elements estructurants de l’organització municipal i es configuren juntament amb les àrees com el suport bàsic de l’organització municipal i el primer nivell de direcció de l’estructura tècnico-operativa.

Constitueixen el centre de prestació de serveis sota la dependència de la direcció d’Àrea i del Servei; i es configura, d’aquesta manera, com el segon esglaó organitzatiu de l’estructura.

La seva principal funció és la de gestionar les variables dels processos per a obtenir l’objectiu fixat pel nivell directiu. La seva prefectura correspon als Caps de Departament.

Es constitueixen com el nivell organitzatiu de suport orientat a la instrucció i tramitació administrativa de l’Àrea o Departament o bé de la prestació de serveis tècnics o operatius, en funció de la seva naturalesa i de les necessitats de les unitats orgàniques de caràcter superior. En aquest sentit trobarem unitats tècniques, unitats administratives o unitats operatives.

També s’identifiquen altres elements organitzatius que no es configuren com a nivells estructuradors. Aquest és el cas del Gabinet d’Alcaldia que es configura com a òrgan staff dels càrrecs electes i unitat diferenciada de la resta amb un alt component estratègic dins de l’organització. Les Empreses Municipals que no presenten una relació de dependència jeràrquica o orgànica sinó només a nivell funcional, de les diferents àrees de gestió identificades a l’Organigrama.

Podeu consultar els organigrames, plantilla i relació de llocs de treball a la secció estructura i plantilla