Seu electrònica

En aquesta secció trobareu tota la informació referent als plens municipals de la ciutat de Viladecans: Ordres del dia, actes, vídeos dels plens, declaracions dels regidors, etc.

Video constitució de l'actual consistori

El Ple Municipal de Viladecans està format per Tots/es els/les regidors/es elegits/des en les eleccions municipals i presidit per l'alcalde/ssa. Està constituït per 25 Membres, tal com s'estableix legalment per el nom d'habitants de la nostra ciutat. Les atribucions del Ple les estableix la Llei 7/1985, del 2 d'abril, que regula les bases de règim local. El Ple de l'Ajuntament es reunirà el quart o el cinquè dijous de cada mes, a les 19:00 hores.

Les competències del ple atribuïdes per l'article 22 de la Llei 7/1985 són:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

n) (Derogada)

ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

o) (Derogada)

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

3. Correspon, igualment, al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

4. El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades en l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g ), h), i), l) ip), i en l'apartat 3 d'aquest article.