Seu electrònica

La seu electrònica pretén ser un nou espai adreçat al món empresarial, entitats, associacions i professionals de la gestió. Aquest nou portal facilita l'obtenció d'informació d'interès i la realització de tràmits de forma telemàtica.

L'objectiu principal és facilitar la gestió i coordinació dels professionals i donar eines per agilitzar les gestions més habituals de les empreses amb l'Ajuntament.

Per accedir a les tramitacions es requereix disposar d'un certificat digital, per verificar la seva identitat i proporcionar seguretat i validesa jurídica a les seves comunicacions per internet.

Informació relacionada amb el Reial Decret Llei 4/2012

 

Alta proveïdors

Per donar-te d’alta com a proveïdor en la comptabilitat municipal de l’Ajuntament de Viladecans, així com per efectuar operacions econòmiques amb l’Ajuntament, cal emplenar el formulari "Alta i manteniment de tercers" i enviar-lo a la següent adreça:

Ajuntament de Viladecans Àrea d’Alcaldia
Regidoria d'Economia i Avaluació
Intervenció Municipal - Registre de Factures
Carrer de les Sitges, 6, 1a. Planta 08840 Viladecans

Alta i manteniment de tercers

 

Informació relacionada amb les licitacions
Instància a emplenar per presentar les pliques
Text refós de la instrucció 1/2018, de contractació pública relativa a la interpretació de diversos articles de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, en el procediment de tramitació dels contractes menors
Model de declaració responsable (Contractes menors)
Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de l'Ajuntament de Viladecans
Contractació anual programada de l'Ajuntament de Viladecans per a l'exercici de 2020
Contractació anual programada de l'Ajuntament de Viladecans per a l'exercici de 2019

Des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes dels Sector Públic, la presentació d’ofertes en tots els procediments de licitació ha de realitzar-se en format electrònic, mitjançant l’eina de Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya o mitjançant presentació telemàtica amb la funcionalitat de que disposa la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

En el cas de contractes menors, la presentació d’ofertes podrà realitzar-se també en format electrònic mitjançant presentació en el registre electrònic de la Corporació accessible a l’adreça web següent (des de Internet explorer): https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/tramits/tramits-per-temes/instancia-generica/instancia-generica