Seu electrònica

emrpreses

Des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes dels Sector Públic, la presentació d’ofertes en tots els procediments de licitació ha de realitzar-se en format electrònic, mitjançant l’eina de Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya o mitjançant presentació telemàtica amb la funcionalitat de que disposa la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

En el cas de contractes menors, la presentació d’ofertes podrà realitzar-se mitjançant presentació telemàtica i també en format electrònic mitjançant presentació en el registre electrònic de la Corporació accessible a l’adreça web següent:

https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/tramits/tramits-per-temes/instancia-generica/instancia-generica

Alta de proveïdors
Per donar-te d’alta com a proveïdor en la comptabilitat municipal de l’Ajuntament de Viladecans, així com per efectuar operacions econòmiques amb l’Ajuntament, cal emplenar el formulari "Alta i manteniment de tercers" i enviar-lo a la següent adreça:

Formulari d'alta i manteniment de tercers
Ajuntament de Viladecans
Àmbit de la Presidència. Àrea de Serveis Generals
Intervenció Municipal - Registre de Factures
Carrer de les Sitges, 6, 1a. Planta 08840 Viladecans

Informació relacionada amb les licitacions