Seu electrònica

TítolData
 Aprovació inicial de la modificació puntual de l'article 31 de la modificació del Pla Parcial del sector Llevant, en relació al paràmetre d'ocupació màxima d'una sèrie de parcel·les 27/12/2021
 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial de l'Escola Goar 27/12/2021
Aprovar la tercera Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació del PAU núm. 1 Josep Pallach 05/11/2021
Aprovació de l'Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació del text refós de la MpPPU del sector Llevant 12/07/2021
Decret de limitació dels accessos a la zona de platja de Viladecans els dies 23 i 24 de juny 22/06/2021
Aprovació de l'Operació Jurídica Complementària del Projecte de reparcel·lació de la MpPGM avinguda Mil·lenari 15/06/2021
Convocatòria dels Premis per a les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic 09/06/2021
Aprovació inicial del Projecte d'Obres Locals Ordinàries d'execució de pista coberta i adequació del gimnàs a l'escola Garrofer de Viladecans 09/06/2021
Aprovació inicial del PMU del sector 3 del Polígon Industrial Centre 07/06/2021
Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització de la 2a MpPGM en l'àmbit de la Plaça Constitució, dins del PAU núm. 2 i en l'àmbit del carrer Doctor Reig -entre el carrer Pere Sala i l'avinguda Roureda- de Viladecans 04/06/2021
Aprovació inicial del Pla de millora urbana del sector 1 del Polígon Industrial Centre 21/05/2021
Anunci i text integre de l'actualització del mapa de capacitat acústica 20/05/2021
Edicte de modificació del calendari fiscal 30/04/2021
Edicte de modificació de la plantilla de la Mancomunitat Municipal de Can Sellarès 22/04/2021
Aprovació inicial del Pla especial urbanístic regulador de la residència geriàtrica assistida i centre de dia Mirador de Viladecans 21/04/2021
Aprovar inicialment el projecte d'obres locals ordinàries de rehabilitació i reparació de l'envolupant de la biblioteca de Canxic a Viladecans (EXP. 01/2021/C0240_POLO) 18/02/2021
Aprovar les bases i la convocatòria d'ajuts del projecte "Fem feina ocupació 2020: Reincorporació ERTO", en el marc metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 29/01/2021
Ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del CONSORCI VILAWATT 29/01/2021
Resultats del sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 22/01/2021
Aprovació del Calendari Fiscal i període de pagament en voluntària dels tributs i altres ingressos de naturalesa pública de notificació col·lectiva i periòdica, corresponents a l’exercici 2021 09/12/2020
Anunci exposició pública de modificació d'estatuts de la mancomunitat de Can Sellarès 01/12/2020
Bases reguladores de l'Ajuntament de Viladecans per a la nova convocatòria extraordinària d'ajudes per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per a l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la Covid-19 13/11/2020
Aprovació inicial de la modificació puntual del PGM en l'àmbit del Barri de Sales 12/11/2020
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1.10, Reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, que entrarà en vigor el 01/01/2021. 10/11/2020
Aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats de Viladecans 2020-2023 10/11/2020
Aprovar definitivament el projecte d'obres locals d'urbanització de Reforma de la Plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans 09/11/2020
Decret: Segona ampliació prolongació de l'horari d'estiu a bars i restaurants fins el 17 d'octubre de 2020 per paliar els efectes econòmics derivats de la COVID-19 06/10/2020
Resolució: Aprovar la pròrroga del periode de pagament, en voluntària, de l’Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats) i del Tribut Metropolità (no domiciliats), fins al 30 de setembre de 2020. 22/09/2020
Aprovació inicial del Projecte d'Expropiació per Taxació Conjunta àmbit del PAU-06 de la MpPGM a l'illa delimitada per les avingudes de Gavà, Riera de Sant Llorenç, Mil·lenari i Doctor Fleming (edifici Tordera) 17/09/2020
Aprovar inicialment el projecte d'obres locals d'urbanització de reforma de la Plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans 24/07/2020
Bases reguladores de les subvencions per a autònoms i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma 22/07/2020
Bases reguladores per a la concessió de microcrèdits per afavorir la liquiditat d'empreses i transformació digital d'empreses existents al pla local de reactivació 22/07/2020

Anunci d'aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats de Viladecans, 2020-2023

Texte del Pla de verificació d’activitats de Viladecans, 2020-2023

21/07/2020
Edicte en relació a la Junta de Compensació Provisional del Sector 3 de la MpPGM Polígon Industrial Centre del municipi de Viladecans 25/06/2020
Decret de l'Alcaldia per adoptar les mesures de represa progressiva de normalitat dels serveis en els equipaments i edificis municipals 12/06/2020
Decret de l'Alcaldia de mesures extraordinàries relacionades amb la COVID-19, relatiu a la suspensió d'actes públics i de festes fins el 31 d'agost de 2020 09/06/2020
Edicte de la modificació de la Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de les taxes per utilització privativa del domini públic municipal, exposició pública fins el 23/07/2020 05/06/2020
Derogació dels decrets d'alcaldia dictats en relació amb les obres de promoció privada al municipi de Viladecans durant el període de l'estat d'alarma 04/06/2020
Aprovació inicial de la Segona modificació del PMU per a la concreció d'usos al sector Centre de Viladecans 02/06/2020
Decret de regulació autorització de terrasses Viladecans 2020 24/05/2020
Prorrogar la data màxima pel pagament en voluntària de la Taxa dels Mercats Municipals (MERCAT), fins al 14/09/2020 06/05/2020
Modificació del decret d'alcaldia de 17/04/20 en relació amb les obres d'intervenció en edificis existents 06/05/2020
Modificació del decret 2020/1927, de 16 de març de suspensió de la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local 28/04/2020
Anunci de rectificació de l'edicte publicat en data 20/04/2020 en relació amb les obres de promoció privada al municipi (DA 17/04/20) 27/04/2020
Anunci de rectificació de l'edicte publicat en data 23/03/2020 en relació amb les obres de promoció privada al municipi (DA 23/03/20) 27/04/2020
Aixecament de la suspensió d'obres públiques 22/04/2020
Modificació del decret 2020/1927, de 16 de març de suspensió de la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats i avocació de les atribucions delegades a la Junta de Govern Local 22/04/2020
Decret de modificació del calendari fiscal i període de pagament en voluntari dels tributs i altres ingressos de naturalesa pública de notificació col·lectiva i periòdica, corresponent a l'any 2020 i altres mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 21/04/2020
Modificació del decret d'alcaldia de data 23/03/20 en relació amb les obres de promoció privada al municipi de Viladecans 20/04/2020
Edicte de modificació del calendari fiscal de 2020 14/04/2020
02/04/2020
27/03/2020
Edicte de suspensió de terminis de les obres privades 23/03/2020
Decret de suspensió de la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats i avocació de les atribucions delegades a la Junta de Govern Local 16/03/2020
Aprovació inicial de la segona modificació del PGM en l'àmbit delimitat pels carrers del Pi, del Roure, del Salze i avinguda de la Roureda-Can GInestar 12/03/2020
Aprovació de l'Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació de la modificació puntual del Pla parcial del sector PPU-01 de Ca n'Alemany 18/12/2019
Aprovació inicial del Pla de millora urbana "PMU-01 Can Sellarès" de Viladecans 16/10/2019
AD Projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) núm. 3 del Pla de Millora Urbana del sector Barri de Sales 21/06/2019
Aprovar l’escriptura de constitució de la Junta de Conservació de l’àmbit PPU-01 de Ca n’Alemany de Viladecans 21/06/2019
Edicte complementari sobre la suspensió de llicències relatives a clubs i associacions destinades a consum de cànnabis al terme municipal de Viladecans 14/06/2019
Suspensió de llicències en relació a serveis d'alloltjament temporal al terme municipal de Viladecans 14/06/2019
Aprovar la Convocatòria i les Bases específiques per atorgar les subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que tramitin o comprin patents durant l’any 2019 27/05/2019
Aprovar la convocatòria i les bases específiques per atorgar les subvencions a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, per actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, durant l'any 2019 27/05/2019
Aprovar la convocatòria i les bases específiques per atorgar les subvencions adreçades a les activitats en làmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2019 27/05/2019
Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores per atorgar les subvencions adreçades a les activitats empresarials i comercials instal·lades a Viladecans, que implementin les accions suggerides dins del programa "Mentoring empresarial i comercial" durant l'any 2019 27/05/2019
Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de la Parcel·la C4 i part del carrer Torrent Fondo del parc d'Activitats de Viladecans 24/05/2019
Aprovar inicialment el Projecte d’Obres Locals d’Urbanització(POLU) del carrer Lilàs i Passeig del Tamariu 15/05/2019
Exposició pública proposta projecte reparcel·lació voluntaria PAU 3 Barri de Sales 30/04/2019
Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del PAU núm. 1 modificació pla especial obertura carrer Pere Masallach, entre carrer Serrajordia i carrer Sant Isidre 03/04/2019
Suspensió de llicències relatives a clubs i associacions destinades al consum de cànnabis al terme municipal de Viladecans 02/04/2019
ESMENAR els ERRORS MATERIALS i ARITMÈTICS detectats en el Projecte de Reparcel·lació de la modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector Llevant 05/03/2019
 Edicte de modificació de llocs de treball 31/01/2019
Aprovació definitiva del Projecte d’obres locals ordinàries d’execució de l’aula de trànsit a Viladecans 08/02/2019
Informació pública de la proposta de conveni urbanístic en relació a l'execució del PAU 1 de la modificació del Pla Especial d'obertura del carrer Pere Masallach 15/11/2018
Aprovació definitiva dels Estatuts de la futura Junta de Conservació de l'àmbit PPU-01 de Ca n'Alemany 22/11/2018
Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del PAU núm. 1 de la modificació del Pla Especial d'Obertura del carrer Pere Masallach 21/12/2018
Aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta finques Doctor Reig 24/01/2019