Seu electrònica

TítolData
 Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació Provisional del PMU2 Polígon Centre 19/12/2022
 Aprovació definitiva del Projecte d’Obres Locals d’Urbanització de la Rambla Modolell de Viladecans 19/10/2022
Aprovació definitiva del Projecte d’obres locals d’urbanització per a l’adequació i reurbanització de l’entorn de l’Escola Germans Amat Targa de Viladecans 13/10/2022
Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística que comprèn les finques ubicades al carrer Salvador Baroné, 124 i carrer Nou, 28-30 13/09/2022
 Aprovació inicial del Projecte d’Obres Locals d’Urbanització per a l’adequació i reurbanització de l’entorn de l’escola Germans Amat Targa de Viladecans 11/07/2022
Aprovació de la Constitució de la Junta de Compensació Provisional de la segona MpPGM a l’àmbit de la Plaça Constitució, dins del PAU2 05/07/2022
Aprovació definitiva de la modificació del Projecte d’Urbanització de la modificació puntual del Pla Parcial del sector Llevant de Viladecans 23/06/2022
Constitució de la Junta de Compensació Provisional del Polígon d’Actuació Urbanística de l’avinguda Generalitat de Viladecans 17/06/2022
Convocatòria dels Premis per a les accions d’estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. 14/06/2022
Edicte: Aprovar la convocatòria dels premis per les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic en la modalitat "Accions de rehabilitació energètica d’edificis a Viladecans: Programa llar demo-renovada" 14/06/2022
 Aprovació inicial del Projecte d’Obres Locals d’Urbanització de la Rambla Modolell 09/06/2022
 Modificació de la convocatòria als afectats pel Projecte d’Expropiació  per Taxació Conjunta dels sòls reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública compresos a l’àmbit del  PAU-06 de la MpPGM a l’illa delimitada per les Avingudes de Gavà, Riera de Sant Llorenç, Mil.lenari i Doctor Fleming, sector Ponenta lasignatura  de les Actes de pagament i Ocupació 11/05/2022
Aprovació inicial de la modificació del Projecte d’urbanització de la modificació puntual del Pla parcial del sector Llevant 02/05/2022
Suspensió de llicències relatives a obres, usos i activitats destinades al conreu de plantació per a ús no alimentari, a l’àmbit qualificat de 24-24b-24c rústic protegit de valor agrícola al terme municipal de Viladecans 05/04/2022
“Convocatòria als afectats pel Projecte d’Expropiació per Taxació Conjunta dels sòls reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública compresos a l’àmbit del PAU-06 de la MpPGM a l’illa delimitada per les Avingudes de Gavà, Riera de Sant Llorenç, Mil.lenari i Doctor Fleming, sector Ponent, àmbit de millora de Barris de Viladecans”, a la signatura de les Actes de pagament i Ocupació. 01/04/2022
Aprovació definitiva del Projecte d’expropiació per Taxació conjunta dels sòls reservats per a sistemes de titularitat pública, compresos a l’àmbit del PAU06 de la MpPGM a l’illa delimitada per les avingudes de Gavà, Riera de Sant Llorenç, Mil·lenari i Doctor Fleming 09/03/2022
Actualització del mapa de capacitat acústica 07/03/2022
Aprovar inicialment l'actualització del mapa de capacitat acústica de Viladecans 2021-2031 07/03/2022
Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Viladecans a la campanya internacional Cities Race to Zero 02/03/2022
Informe del programa de verificació per a l'any 2022 18/02/2022
Aprovar la memòria del prograna de verificació d'activitats de viladecans de l'any 2021 i el programa de verificació d'activitats per l'any 2022 (EXP.03/2022/JGL/AMAIS) 18/02/2022
Decret de prolongació de l'horari de les terrasses de bars i restaurants 04/02/2022
 Aprovació inicial de la modificació puntual de l'article 31 de la modificació del Pla Parcial del sector Llevant, en relació al paràmetre d'ocupació màxima d'una sèrie de parcel·les 27/12/2021
 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial de l'Escola Goar 27/12/2021
Aprovar la tercera Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació del PAU núm. 1 Josep Pallach 05/11/2021
Aprovació de l'Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació del text refós de la MpPPU del sector Llevant 12/07/2021
Decret de limitació dels accessos a la zona de platja de Viladecans els dies 23 i 24 de juny 22/06/2021
Aprovació de l'Operació Jurídica Complementària del Projecte de reparcel·lació de la MpPGM avinguda Mil·lenari 15/06/2021
Convocatòria dels Premis per a les accions d'estalvi, eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic 09/06/2021
Aprovació inicial del Projecte d'Obres Locals Ordinàries d'execució de pista coberta i adequació del gimnàs a l'escola Garrofer de Viladecans 09/06/2021
Aprovació inicial del PMU del sector 3 del Polígon Industrial Centre 07/06/2021
Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització de la 2a MpPGM en l'àmbit de la Plaça Constitució, dins del PAU núm. 2 i en l'àmbit del carrer Doctor Reig -entre el carrer Pere Sala i l'avinguda Roureda- de Viladecans 04/06/2021
Aprovació inicial del Pla de millora urbana del sector 1 del Polígon Industrial Centre 21/05/2021
Anunci i text integre de l'actualització del mapa de capacitat acústica 20/05/2021
Edicte de modificació del calendari fiscal 30/04/2021
Edicte de modificació de la plantilla de la Mancomunitat Municipal de Can Sellarès 22/04/2021
Aprovació inicial del Pla especial urbanístic regulador de la residència geriàtrica assistida i centre de dia Mirador de Viladecans 21/04/2021
Aprovar inicialment el projecte d'obres locals ordinàries de rehabilitació i reparació de l'envolupant de la biblioteca de Canxic a Viladecans (EXP. 01/2021/C0240_POLO) 18/02/2021
Aprovar les bases i la convocatòria d'ajuts del projecte "Fem feina ocupació 2020: Reincorporació ERTO", en el marc metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 29/01/2021
Ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del CONSORCI VILAWATT 29/01/2021
Resultats del sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 22/01/2021
Aprovació del Calendari Fiscal i període de pagament en voluntària dels tributs i altres ingressos de naturalesa pública de notificació col·lectiva i periòdica, corresponents a l’exercici 2021 09/12/2020
Anunci exposició pública de modificació d'estatuts de la mancomunitat de Can Sellarès 01/12/2020
Bases reguladores de l'Ajuntament de Viladecans per a la nova convocatòria extraordinària d'ajudes per a persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per a l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la Covid-19 13/11/2020
Aprovació inicial de la modificació puntual del PGM en l'àmbit del Barri de Sales 12/11/2020
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1.10, Reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, que entrarà en vigor el 01/01/2021. 10/11/2020
Aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats de Viladecans 2020-2023 10/11/2020
Aprovar definitivament el projecte d'obres locals d'urbanització de Reforma de la Plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans 09/11/2020
Decret: Segona ampliació prolongació de l'horari d'estiu a bars i restaurants fins el 17 d'octubre de 2020 per paliar els efectes econòmics derivats de la COVID-19 06/10/2020
Resolució: Aprovar la pròrroga del periode de pagament, en voluntària, de l’Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats) i del Tribut Metropolità (no domiciliats), fins al 30 de setembre de 2020. 22/09/2020
Aprovació inicial del Projecte d'Expropiació per Taxació Conjunta àmbit del PAU-06 de la MpPGM a l'illa delimitada per les avingudes de Gavà, Riera de Sant Llorenç, Mil·lenari i Doctor Fleming (edifici Tordera) 17/09/2020
Aprovar inicialment el projecte d'obres locals d'urbanització de reforma de la Plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans 24/07/2020
Bases reguladores de les subvencions per a autònoms i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma 22/07/2020
Bases reguladores per a la concessió de microcrèdits per afavorir la liquiditat d'empreses i transformació digital d'empreses existents al pla local de reactivació 22/07/2020

Anunci d'aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats de Viladecans, 2020-2023

Texte del Pla de verificació d’activitats de Viladecans, 2020-2023

21/07/2020
Edicte en relació a la Junta de Compensació Provisional del Sector 3 de la MpPGM Polígon Industrial Centre del municipi de Viladecans 25/06/2020
Decret de l'Alcaldia per adoptar les mesures de represa progressiva de normalitat dels serveis en els equipaments i edificis municipals 12/06/2020
Decret de l'Alcaldia de mesures extraordinàries relacionades amb la COVID-19, relatiu a la suspensió d'actes públics i de festes fins el 31 d'agost de 2020 09/06/2020
Edicte de la modificació de la Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de les taxes per utilització privativa del domini públic municipal, exposició pública fins el 23/07/2020 05/06/2020
Derogació dels decrets d'alcaldia dictats en relació amb les obres de promoció privada al municipi de Viladecans durant el període de l'estat d'alarma 04/06/2020
Aprovació inicial de la Segona modificació del PMU per a la concreció d'usos al sector Centre de Viladecans 02/06/2020
Decret de regulació autorització de terrasses Viladecans 2020 24/05/2020
Prorrogar la data màxima pel pagament en voluntària de la Taxa dels Mercats Municipals (MERCAT), fins al 14/09/2020 06/05/2020
Modificació del decret d'alcaldia de 17/04/20 en relació amb les obres d'intervenció en edificis existents 06/05/2020
Modificació del decret 2020/1927, de 16 de març de suspensió de la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local 28/04/2020
Anunci de rectificació de l'edicte publicat en data 20/04/2020 en relació amb les obres de promoció privada al municipi (DA 17/04/20) 27/04/2020
Anunci de rectificació de l'edicte publicat en data 23/03/2020 en relació amb les obres de promoció privada al municipi (DA 23/03/20) 27/04/2020
Aixecament de la suspensió d'obres públiques 22/04/2020
Modificació del decret 2020/1927, de 16 de març de suspensió de la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats i avocació de les atribucions delegades a la Junta de Govern Local 22/04/2020
Decret de modificació del calendari fiscal i període de pagament en voluntari dels tributs i altres ingressos de naturalesa pública de notificació col·lectiva i periòdica, corresponent a l'any 2020 i altres mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 21/04/2020
Modificació del decret d'alcaldia de data 23/03/20 en relació amb les obres de promoció privada al municipi de Viladecans 20/04/2020
Edicte de modificació del calendari fiscal de 2020 14/04/2020
02/04/2020
27/03/2020
Edicte de suspensió de terminis de les obres privades 23/03/2020
Decret de suspensió de la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats i avocació de les atribucions delegades a la Junta de Govern Local 16/03/2020
Aprovació inicial de la segona modificació del PGM en l'àmbit delimitat pels carrers del Pi, del Roure, del Salze i avinguda de la Roureda-Can GInestar 12/03/2020
Aprovació de l'Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació de la modificació puntual del Pla parcial del sector PPU-01 de Ca n'Alemany 18/12/2019
Aprovació inicial del Pla de millora urbana "PMU-01 Can Sellarès" de Viladecans 16/10/2019
AD Projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) núm. 3 del Pla de Millora Urbana del sector Barri de Sales 21/06/2019
Aprovar l’escriptura de constitució de la Junta de Conservació de l’àmbit PPU-01 de Ca n’Alemany de Viladecans 21/06/2019
Edicte complementari sobre la suspensió de llicències relatives a clubs i associacions destinades a consum de cànnabis al terme municipal de Viladecans 14/06/2019
Suspensió de llicències en relació a serveis d'alloltjament temporal al terme municipal de Viladecans 14/06/2019
Aprovar la Convocatòria i les Bases específiques per atorgar les subvencions adreçades a les activitats comercials instal·lades a Viladecans que tramitin o comprin patents durant l’any 2019 27/05/2019
Aprovar la convocatòria i les bases específiques per atorgar les subvencions a les activitats comercials instal·lades a Viladecans, per actuació de millora de les seves instal·lacions o nova obertura, durant l'any 2019 27/05/2019
Aprovar la convocatòria i les bases específiques per atorgar les subvencions adreçades a les activitats en làmbit de l'emprenedoria social, solidària i cooperativa, per a l'any 2019 27/05/2019
Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores per atorgar les subvencions adreçades a les activitats empresarials i comercials instal·lades a Viladecans, que implementin les accions suggerides dins del programa "Mentoring empresarial i comercial" durant l'any 2019 27/05/2019
Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de la Parcel·la C4 i part del carrer Torrent Fondo del parc d'Activitats de Viladecans 24/05/2019
Aprovar inicialment el Projecte d’Obres Locals d’Urbanització(POLU) del carrer Lilàs i Passeig del Tamariu 15/05/2019
Exposició pública proposta projecte reparcel·lació voluntaria PAU 3 Barri de Sales 30/04/2019
Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del PAU núm. 1 modificació pla especial obertura carrer Pere Masallach, entre carrer Serrajordia i carrer Sant Isidre 03/04/2019
Suspensió de llicències relatives a clubs i associacions destinades al consum de cànnabis al terme municipal de Viladecans 02/04/2019
ESMENAR els ERRORS MATERIALS i ARITMÈTICS detectats en el Projecte de Reparcel·lació de la modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector Llevant 05/03/2019
 Edicte de modificació de llocs de treball 31/01/2019
Aprovació definitiva del Projecte d’obres locals ordinàries d’execució de l’aula de trànsit a Viladecans 08/02/2019
Informació pública de la proposta de conveni urbanístic en relació a l'execució del PAU 1 de la modificació del Pla Especial d'obertura del carrer Pere Masallach 15/11/2018
Aprovació definitiva dels Estatuts de la futura Junta de Conservació de l'àmbit PPU-01 de Ca n'Alemany 22/11/2018
Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del PAU núm. 1 de la modificació del Pla Especial d'Obertura del carrer Pere Masallach 21/12/2018
Aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta finques Doctor Reig 24/01/2019