Seu electrònica

Estructura organitzativa
Currículum i llocs de treball del personal directiu
Decret nova estructura organitzativa 28/07/2017
Estructura organitzativa 28/07/2017
Annex estructura organitzativa 28/07/2017
Decret de modificació de l'estructura organitzativa 19/12/2017

 

Personal directiu
Organigrama personal directiu abril 2021
Organigrama personal directiu març 2021
Organigrama personal directiu 26/10/2020
Modificació de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de Viladecans, per transformació d’una plaça de Director/a (27/05/2021)
Modificació RLT del lloc de treball de Director/a de Transformació Digital 6/8/2020
Modificació RLT del lloc de treball de Gerència amb provissió funcionari de carrera 4/7/2019
Organigrama del personal directiu
Modificació RLT per inclussíó d'un lloc de treball de gerència 19/07/2019 
Currículum i llocs de treball del personal directiu
Taula retributiva del personal directiu 2021
Taula retributiva del personal directiu 2020
Modificació de la taula retributiva del personal directiu amb efectes 1/7/2019
Taula retributiva del personal directiu 2019
Taula retributiva del personal directiu 2018
Modificació de la taula retributiva del personal directiu 2018

 

Plantilla al servei de l'Ajuntament
Plantilla municipal 2021
Plantilla municipal 2020
Modificació de la relació de llocs de treball maig 2020
Taula de retribucions 2021 del personal laboral i funcionari
Taula de retribucions 2020 del personal laboral i funcionari
Modificació de la relació de llocs de treball gener 2020
Acord de la mesa general de negociació, de 25 de setembre de 2019, de suspensió durant els anys 2019-2020 de la limitació establerta a l'acord de 10 juliol de 2019
Modificació de la taula retributiva amb efectes 1/7/2019
Modificació de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de Viladecans 31/01/2019
Modificació de la relació de llocs de treball gener 2019
Plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Viladecans exercici 2019
Relació de llocs de treball de L'Ajuntament de Viladecans
Modificació de la plantilla 27/07/2018
Modificació de la relació de llocs de treball 27/09/2018
Modificació de la relació de llocs de treball 29/11/2018
Plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de Viladecans exercici 2018
Plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de Viladecans exercici 2017
Taula de retribucions 2019, del personal laboral/funcionari
Taula de retribucions 2018, del personal laboral/funcionari
Modificació de la taula de retribucions 2018, del personal laboral/funcionari
Taula de retribucions 2017, del personal laboral/funcionari
Taula de retribucions 2017, dels llocs de caràcter directiu