Seu electrònica

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per a la regulació de les aportacions dels veïns en forma d’impostos, taxes i preus públics.

En principi s’aproven cada vegada que hi ha una variació, que habitualment és una vegada a l’any. Normalment s’aproven a la tardor, ja que perquè siguin vigents per l’exercici següent ha de ser publicades en el Butlletí de la Província abans de l’1 de gener de l’any en que s’han d’aplicar.

1.00 General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
1.01 Reguladora de l'impost sobre béns immobles.
1.02 Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
1.03 Reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
1.04 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
1.05 Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
1.06 Reguladora de les taxes per serveis generals de l'Ajuntament de Viladecans.
1.07 Reguladora de les taxes per serveis urbanístics de l'Ajuntament de Viladecans.
1.08 Reguladora per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i de les empreses a través al sotmetiment prèvia llicencia, comunicació prèvia o declaració responsable; I pels controls posteriors a l'inici de l'activitat de les taxes per intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.
1.09 Reguladora de les taxes per la prestació dels serveis de cementiri municipal i altres serveis funeraris.
1.10 Reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini pùblic municipal.
1.11 Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
1.12 Taxa reguladora del mercat municipal.
1.13 Reguladora de la taxa per la utilització d'espais i equips tècnics de les instal·lacions esportives, culturals, socials, empresarials i recreatives municipals.
1.14 Reguladora de taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals (Zona blava, zona taronja i zona de residents)
 1.15 Reguladora de les taxes per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia (Gossos).
1.16 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relatius a la gestió de residus comercials.
1.17 Reguladora de les taxes per entrada i sortida de vehicles a través de la via pública i altres reserves d'aparcaments (Guals).
1.18 Reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitament especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública, a favor d'empreses prestadores del servei de telefonia mòbil i altres serveis de telecomunicacions
2.0 General de contribucions especials.
3.0 General de preus públics.