Seu electrònica

Les ordenances fiscals son les normes que s’aproven per l’Ajuntament, amb la finalitat de regular els tributs municipals: impostos, taxes, preus públics, etc., que els ciutadans i ciutadanes de Viladecans aporten en forma d’impostos.

Les ordenances fiscals, s’aproven una vegada a l’any amb les modificacions que corresponguin. Normalment aquesta aprovació es realitza abans de final d’any, per que entrin en vigor per l’exercici següent, s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, abans de l’1 de gener, de l’any que s’han d’aplicar.

El Govern Municipal ha decidit congelar els preus públics, taxes i impostos, per tant no s'ha modificat cap ordenança fiscal per al 2021, a excepció de l'ordenança núm. 1.10. Reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, per ampliar tot l'any 2021, suspenent la vigència de l'article 2. Fet imposable. Secció quarta: Ocupació de terrenys dús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, amb motiu de les conseqüències produïdes per la crisi sanitària del Covidien-19.

1.00 General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
1.01 Reguladora de l'impost sobre béns immobles.
1.02 Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
1.03 Reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
1.04 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
1.05 Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
1.06 Reguladora de les taxes per serveis generals de l'Ajuntament de Viladecans.
1.07 Reguladora de les taxes per serveis urbanístics de l'Ajuntament de Viladecans.
1.08 Reguladora per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i de les empreses a través al sotmetiment prèvia llicencia, comunicació prèvia o declaració responsable; I pels controls posteriors a l'inici de l'activitat de les taxes per intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.
1.09 Reguladora de les taxes per la prestació dels serveis de cementiri municipal i altres serveis funeraris.
1.10 Reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini pùblic municipal. (Modificada 2021)
1.11 Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
1.12 Taxa reguladora del mercat municipal.
1.13 Reguladora de la taxa per la utilització d'espais i equips tècnics de les instal·lacions esportives, culturals, socials, empresarials i recreatives municipals.
1.14 Reguladora de taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals (Zona blava, zona taronja i zona de residents)
 1.15 Reguladora de les taxes per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia (Gossos).
1.16 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relatius a la gestió de residus comercials.
1.17 Reguladora de les taxes per entrada i sortida de vehicles a través de la via pública i altres reserves d'aparcaments (Guals).
1.18 Reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitament especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública, a favor d'empreses prestadores del servei de telefonia mòbil i altres serveis de telecomunicacions
2.0 General de contribucions especials.
3.0 General de preus públics.