Seu electrònica

Què és el pressupost

El pressupost municipal és l’instrument que permet donar resposta a les necessitats de la ciutat a partir d’una distribució equilibrada dels recursos econòmics i financers. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que esperem rebre i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran comprometre.

Qui aprova el pressupost

El pressupost  ha de ser aprovat pel ple municipal.

Estructura d’un pressupost

El pressupost s’estructura seguint tres classificacions:

 • Orgànica o per àrees. Ens indica l’assignació de recursos a les diferents àrees en que està organitzat l’Ajuntament.
 • Funcional. Ens indica l’assignació de recursos als diferents objectius que pretén assolir l’Ajuntament.
 • Econòmica. Ens indica la naturalesa dels ingressos i les despeses de l’Ajuntament.

Quins són els capítols d’un pressupost

La classificació econòmica dels ingressos és la següent:

 • Capítol 1. Impostos directes
 • Capítol 2. Impostos indirectes
 • Capítol 3. Taxes i altres ingressos
 • Capítol 4. Transferències corrents
 • Capítol 5. Ingressos patrimonials
 • Capítol 6. Alienació d’inversions reals
 • Capítol 7. Transferències de capital
 • Capítol 8. Actius financers
 • Capítol 9. Passius financers

La classificació econòmica de les despeses és la següent:

 • Capítol 1. Despeses de personal
 • Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis
 • Capítol 3. Despeses financeres
 • Capítol 4. Transferències corrents
 • Capítol 5. Fons de contingència pressupostària
 • Capítol 6. Inversions reals
 • Capítol 7. Transferències de capital
 • Capítol 8. Actius financers
 • Capítol 9. Passius financers