Seu electrònica

Normativa d'aplicació

Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Viladecans

Resolució de creació del registre electrònic de l'Ajuntament de Viladecans i aprovació de la seva instrucció de gestió

Resolució de creació del tauler electrònic de l'Ajuntament de Viladecans i aprovació de la instrucció de funcionament del mateix

Resolució de posada en funcionament i aprovació del règim regulador, continguts i caracteristiques tècniques de la seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans

Modificació de la resolució de posada en funcionament i aprovació del règim regulador, continguts i caracteristiques tècniques de la seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans

Decret de l’alcaldia 2021/5992, de 8 d’octubre de 2021, d’aprovació del catàleg d’actuacions administratives automatitzades de l’Ajuntament de Viladecans

Decret de l’alcaldia 2022/3380, de 16 de juny de 2022, de modificació del catàleg d’actuacions administratives automatitzades de l’Ajuntament de Viladecans

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre , de Règim Jurídic del Sector Públic

Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector pùblic de Catalunya

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE