Seu electrònica

Normativa d'aplicació

Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Viladecans

Resolució de creació del registre electrònic de l'Ajuntament de Viladecans i aprovació de la seva instrucció de gestió

Resolució de creació del tauler electrònic de l'Ajuntament de Viladecans i aprovació de la instrucció de funcionament del mateix

Resolució de posada en funcionament i aprovació del règim regulador, continguts i caracteristiques tècniques de la seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans

Modificació de la resolució de posada en funcionament i aprovació del règim regulador, continguts i caracteristiques tècniques de la seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans

Llei 40/2015, d’1 d’octubre , de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector pùblic de Catalunya

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 59/2003, de 19 de decembre, de signatura electrònica

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE

Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal