Seu electrònica

Què és la seu electrònica

La Seu Electrònica és la plataforma electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, empreses i entitats, a través de xarxes de telecomunicacions. Des d'ella es poden relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Viladecans, 7 dies a la setmana i 24 hores al dia, tots els dies de l'any.

Titular de la Seu electrònica
És titularitat de l'Ajuntament de Viladecans i està disponible a través de l'adreça electrònica: https://seuelectronica.viladecans.cat

La direcció de l’Àrea de Serveis generals és l’òrgan responsable de la coordinació i supervisió dels continguts comuns, dels procediments i dels serveis posats a la disposició de la ciutadania. Els titulars de les àrees directives en virtut a les funcions que els han estat delegades, són els responsables de la gestió dels continguts i dels serveis posats a disposició de la ciutadania en la seu electrònica.

La gestió tecnològica de la seu electrònica és competència de la direcció de l’Àrea de Serveis Generals, que l’exerceix a través del departament de Sistemes d'Informació i Innovació Tecnològica.

A quí va dirigida?
A tota la ciutadania, empreses i entitats que optin per interactuar amb l'Ajuntament de Viladecans a través d'Internet.

Què es pot fer?
Es poden realitzar tràmits administratius amb l'ajuntament de Viladecans, consultar informació referent a normativa, subvencions, documents públics, diaris oficials, convocatòries d'oferta de treball, perfil de contractant i altra informació administrativa, tal com estableix Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

És segur utilitzar els serveis de la seu?
La comunicació entre vostè i la Seu és segura. Tota la informació viatja xifrada, els certificats electrònics garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que vostè envia per Internet estan xifrades i, una vegada guardades en els nostres sistemes, utilitzem els mitjans necessaris per protegir-les, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament.

Tenen validesa les informacions, els terminis i les dates de la seu?
Sí, tenen tota la validesa, ja que les publicacions estan signades digitalment i incorporen un segell de temps que emet l'Agència Catalana de Certificació en el moment de la publicació.

Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
Per al còmput de terminis, serà la data i hora oficial de la seu les que tindran validesa legal.