Seu electrònica

Dins del període de tramitació
Descripció:

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament de Viladecans o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Aquest model d’instància, NOMÉS el podreu utilitzar quan no es disposi d’una tramitació específica dins del catàleg de tràmits municipal amb el corresponent formulari associat. En cas contrari, us retornaran la sol·licitud i us informaran del tràmit i el formulari adequat per a canalitzar la vostra petició.

Podreu actuar directament o a través de representació, d’acord amb allò previst per l’article 5 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, caldrà que adjunteu a la vostra sol·licitud el formulari d’autorització de representació, juntament amb la còpia dels documents d’identificació del sol·licitant i del seu representant, si s’escau.

Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Qui el pot demanar:

Aquest tràmit està adreçat a qualsevol persona física o jurídica amb capacitat legal d’obrar. Directament o a través del seu representat habilitat a l’efecte.

Normativa/Legislació aplicable:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment:

Podreu omplir aquest formulari, juntament amb aquella altra documentació que estimeu adequada per a perfeccionar la vostra sol·licitud, a les oficines de registre que l’Ajuntament de Viladecans té habilitades a l’efecte (Viladecans Informació o Viladecans Atenció a les Empreses, per a les tramitacions d’empreses i activitats econòmiques).

També ho podreu fer a través dels sistemes previstos per l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

 • El registre de qualsevol Administració Pública.
 • En les oficines de Correus.
 • En les representacions diplomàtiques o oficines consultar d’Espanya.
 • En les oficines d’assistència en matèria de registres.
 • En aquelles altres que s’estableixin per l’ordenament jurídic vigent.

Un cop rebuda la vostra instància, des de les oficines de registre es realitzarà el preceptiu registre de la vostra sol·licitud i se us lliurarà un rebut acreditatiu de la petició formulada, on s’indicarà (per a les peticions rebudes de manera presencial o a través del registre electrònic de l’Ajuntament de Viladecans):

 • Número de registre.
 • Data de presentació i hora d’inici del còmput de terminis.
 • Dades identificatives del sol·licitant.
 • Resum de la sol·licitud efectuada.
 • Documentació que acompanya la sol·licitud, si s’escau.

Un cop realitzat l’assentament, s’incorporarà la sol·licitud al corresponent circuit de gestió administrativa amb el seu trasllat al departament gestor qui, d’ofici, impulsarà la tramitació pertinent.

Període de l'any en el que es pot demanar: Tot l'any
Observacions:

En el cas que s’actuï mitjançant representació, s’haurà d’aportar el document acreditatiu de la mateixa, acompanyat, si s’escau, de les còpies dels documents acreditatius de la identitat.

Documentació a aportar:

En cas de que sigui necessari, document acreditatiu de representació.

Impresos del tràmit:

Informació important per a omplir els formularis

 1. Situar-se a sobre del document.
 2. Amb el botó dret del ratolí triar "Guardar enlace como".
 3. Descarregar el document en l'escriptori o en la carpeta on es vulgui guardar.
 4. Obrir el formulari i complimentar-lo.

Per tramitar presencialment: Instància genèrica

Cas que sigui necessari: Autorització/Atorgament de representació

 

Tramitació electrònica: Si
Tramitació presencial i per correu ordinari:

Viladecans Informació

Viladecans Atenció a les Empreses

Termini de resolució:

De manera general i d’acord amb l’article 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si les normes reguladores dels procediment no fixen un termini màxim de resolució, aquest serà de tres mesos, a comptar de la data de recepció de la sol·licitud efectuada per part del Registre de l’Ajuntament de Viladecans.

Silenci administratiu:

No procedeix

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

Viladecans Informació

Viladecans Atenció a les Empreses

Abans de tramitar:
El nom dels arxius annexes NO pot contenir els caràcters següents: accents, ñ, - , ç, /, &, $ ni altres caracters estranys.
Al camp país s'ha d'introduïr ESPANYA

Tramitar