Seu electrònica

Dins del període de tramitació
Descripció:

Comunicar obres respecte a les quals no cal l’atorgament de llicència, com:

Obres a l’interior del solar o parcel·la:

  • Neteja i desbrossament sense tala d’arbres ni moviments de terres; o similars.
  • Jardineria complementària a l’edificació sense tala d’arbres ni moviments de terres.

Obres a l’interior dels habitatges, que no suposin cap canvi a les obertures (parets, pilars, sostres), ni distribució interior, ni noves instal·lacions......

  • Canvi d’elements sanitaris, rajoles, paviment, mobiliari.
  • Pintura, enguixat, paviment, canvi de portes......
Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Qui el pot demanar:

Qualsevol persona física o jurídica a través del seu representant.

Beneficiaris:

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui executar el tipus d’obres abans citades.

Procediment:

1.- Sol·licitud: presentar la instància adjuntant la documentació necessària.

2.- Comprovació i estudi de la documentació aportada.

3.- Resolució: si l’Administració no manifesta motivadament la disconformitat, l’actuació comunicada queda legitimada.

Període de l'any en el que es pot demanar: Tot l'any
Termini de la sol·licitud:

El termini per iniciar les obres o treballs  es comptarà des de de la data de presentació de la comunicació i la seva durada d’execució no sobrepassarà els dos mesos. No s’admet pròrroga d’aquest termini. En cas de que restin obres per executar caldrà presentar nova comunicació. 

Documentació a aportar:

- Instància model de comunicació d’obres de l’Ajuntament, i si s’escau, sol·licitud d’ocupació de l’espai públic.

- Descripció i Pressupost de les obres a executar.

- Identificació del contractista o industrials responsables de l’execució de les obres.

- Per perfeccionar la informació del tràmit:

  • Documentació fotogràfica (no preceptiu).
Impresos del tràmit:

Comunicació Obres Excloses de Llicència Municipal.

Sol·licitud de devolució del dipòsit de garantia dels enderrocs i d'altres residus de la construcció.

Autorització per a l'abonament del dipòsit de garantia practicat a l'expedient d'obra menor o comunicat.

Sol·licitud de devolució del dipòsit de garantia per reposició d'elements ursbanístics afectats per les obres.

Tramitació electrònica: Si
Tramitació presencial i per correu ordinari:

Viladecans informació

Silenci administratiu:

No procedeix.

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

Viladecans informació