Seu electrònica

Dins del període de tramitació
Descripció:

Emissió de justificant conforme les persones que ho demanen, segons les dades del padró actual, resideixen en un mateix domicili.

Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Qui el pot demanar:

Qualsevol persona, major d'edat, que estigui empadronada al mateix domicili on consten els altres, o el seu representant.

Beneficiaris:

Qualsevol ciutadà que necessiti justificar que resideix sol o amb d’altres en un mateix domicili.

Normativa/Legislació aplicable:

Ordenança fiscal 1.06 Reguladora de les taxes per serveis generals de Viladecans

Procediment:

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA SENSE CERTIFICAT
Excepcionalment, davant el tancament de l'atenció presencial de les oficines de l'Ajuntament de Viladecans com a mesura de contenció del COVID19, s'ha habilitat la tramitació sense requerir un mitjà electrònic d'autenticació.

Per això, es necessari presentar la documentació indicada a l'apartat "Documentació a aportar", i fer clic al botó "Tramitació sense certificat". IMPORTANT: S'ha domplir el document PDF sencer.

COM OBTENIR EL JUSTIFICANT
Un cop tramitada la sol·licitud, ja hagi estat efectuada amb certificat o sense, l'Ajuntament de Viladecans, mitjançant notificació electrònica, traslladarà la documentació sol·licitada. Es rebrà comunicació mitjançant un avís via SMS i/o correu electrònic.  

TRAMITACIÓ PRESENCIAL
1.- Anar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.L
2.- Es comprovarà la documentació.L
3.- Lliurament del document de manera immediata. En el cas que hagi fet la sol·licitud per telèfon o correu, rebrà el justificant al domicili de l'empadronament.

Període de l'any en el que es pot demanar: Tot l'any
Termini de la sol·licitud:

Segons l’administració on s’hagi d’ aportar el justificant

Observacions:

En el cas que hagi fet la sol·licitud per telèfon o correu, rebrà el justificant al domicili de l'empadronament.

Documentació a aportar:

- Document acreditatiu de la identitat:

  • Sol·licitants espanyols: DNI.
  • Sol·licitants estrangers:
    • Països comunitaris: DNI del país d’origen o targeta de residència.
    • Altres països: Passaport o targeta de residència.

- Formulari de sol·licitud del justificant de convivència.

IMPORTANT: S'ha domplir el document PDF sencer.

Impresos del tràmit:

Formulari de sol·licitud del justificant de convivència.

Tramitació electrònica: Si
Tramitació presencial i per correu ordinari:

Viladecans informació

Silenci administratiu:

No procedeix.

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

Viladecans informació