Seu electrònica

Dins del període de tramitació
Descripció:

Tràmit per aconseguir l'autorització administrativa per l'ús regulat d´armes de quarta categoria (carrabines, pistoles i revòlvers d´aire o un altre gas comprimit).

Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Qui el pot demanar:

La pot fer qualsevol persona propietaria o titular de l´arma de 4a categoria, sempre que sigui veí del municipi o hi resideixi. Per obtenir la targeta tipus “A”, cal ser més gran de 14 anys.

Aclariments: La targeta d’armes ha de ser atorgada i retirada, si escau, per l’alcalde, o, pel tinent d’alcalde, o, en qui aquell hagi delegat l’esmentada potestat.

Normativa/Legislació aplicable:

Ordenança fiscal 1.06 “Reguladora de les taxes per serveis generals de l’Ajuntament” (Apartat B.3.)

Procediment:

1.- Sol·licitud. S´ha d´adjuntar la sol·licitud de la targeta d´armes amb la documentació adient al Registre d’entrada de l’Ajuntament, Oficina de Viladecans Informació de Plaça Europa i aquesta el remetrà a la Prefectura de la Policia Local. Previament, s´ha d´acreditar que l´arma pertany a la 4a categoria de les previstes en l’article 3 del Reglament d’armes.

2.- Comprovació i estudi de la documentació aportada.

3.- Resolució i preparació de la notificació als interessats, en aproximadament 30 dies.

4.- Notificació als interessats de la resolució presencial en la Prefectura de la Policia Local i/o correo postal.

5.- L´Ajuntament tramet un exemplar de l´imprès a la intervenció d´Armes un cop atorgada la targeta.

Període de l'any en el que es pot demanar: Tot l'any
Termini de la sol·licitud:

El termini de validesa de la targeta i el nombre d’armes de cada titular pot ser limitat per l’autoritat municipal d'acord amb les circumstàncies locals i personals que hi concorrin.

En qualsevol cas, les del tipus “A” no poden superar els 5 anys de validesa i no en poden ser documentades més de 6 per cada titular.

Observacions:

Es consideren armes de quarta generació:

  • Carrabines i pistoles, de tret semiautomàtic i de repetició; i revòlvers de doble acció, accionades per aire o un altre gas comprimit no assimilades a escopetes.
  • Carrabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o un altre gas comprimit no assimilades a escopetes

Es concedeixen prèvia consideració de la conducta i antecedents dels sol·licitants. I la seva validesa serà limitada al terme municipal.

Documentació a aportar:

- Instància amb la sol·licitud de la targeta d´armes.

- Justificació documental del tipus i les característiques de l’arma, per acreditar que l’arma és de les de 4a categoria de l’article 3 del Reglament d’armes. (Facilitada per l´armeria).

- Acreditació de residència al municipi (si l’interessat no està empadronat a Viladecans, perquè si està empadronat l´Ajuntament l´adjunta d´ofici).

- Fotocòpia compulsada del DNI de l’interessat

- Model oficial de targeta d’armes confeccionat per la Direcció General de la Guàrdia Civil.

- Justificació del nombre d’armes que el subjecte té ja documentades, si és el cas.

- Liquidació de la corresponent taxa.

Impresos del tràmit:

Instància per a la sol·licitud

Tramitació electrònica: No
Tramitació presencial i per correu:

Viladecans informació

Termini de resolució:

Aproximadament 30 dies.

Silenci administratiu:

No procedeix.

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

Viladecans informació