Seu electrònica

Fora del període de tramitació
Descripció:

Al 2020, l'Ajuntament de Viladecans va posar en marxa un Pla de Reactivació Local com a resposta al conjunt de reptes i necessitats derivades de la situació provocada per la pandèmia, amb mesures extraordinàries enfocades a la regeneració dels sectors, col·lectius i aspectes de la vida més afectats durant aquesta crisi sanitària, social, econòmica i humanitària. 

Al mes d'abril s'ha posat en marxa un segon Pla de Reactivació Local amb 36 noves mesures, adaptades a les circumstàncies d'aquest 2021, i per reforçar i millorar les desplegades durant el 2020.

La mesura 4 d'aquest PRL 2021 planteja la concessió d'ajuts empresarials i per al foment de l'ocupació per a contribuir a pal·liar la incidència de la crisi en el teixit productiu de Viladecans, atenent especialment als sector més castigats.

Entre aquests sectors, sense cap mena de dubte, es troba l'hostaleria. Les contínues restriccions d'horaris, des de l'inici de l'estat d'alarma, derivades de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció dels brots epidèmics de la pandèmia, han tingut un elevadíssim impacte econòmic en les activitats dels establiments d'hostaleria posant en risc, en un elevat nombre de casos, la seva subsistència econòmica.

És per això que, amb aquesta subvenció, es pretén donar suport a les persones autònomes i empreses que tinguin un establiment d'hostaleria obert a la ciutat de Viladecans, que s'hagi vist afectat per un tancament total o parcial, a partir de desembre de 2020, com a conseqüència de les resolucions adoptades per l'autoritat competent per a combatre i prevenir la pandèmia.

Als efectes d'aquesta subvenció, s'entén per establiment d'hostaleria: bars, restaurants i cafeteries, inclosos els establiments col·lectius com poden ser centres comercials o mercats municipals, així com els espais de degustació dins de forns i pastisseries.

Es tracta d'un ajut directe de 900€ per beneficiari/ària i que es farà efectiu de la següent forma:

  • el 80% de la subvenció (720€) mitjançant una transferència, al compte bancari indicat al formulari de sol·licitud
  • el 20% de la subvenció (180€) en moneda Vilawatt, al compte de l'aplicació de la moneda indicat al formulari de sol·licitud

Per cobrar  la subvenció cal que esteu donats/des d'alta a l'aplicació de la moneda Vilawatt. Si encara no ho esteu, podeu consultar la forma de fer-ho a l'apartat "Requisits previs" d'aquest mateix tràmit.

Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Qui el pot demanar:

Pot demanar aquests ajuts qualsevol persona física o jurídica, directament o a través de representació acreditada a tal efecte, que reuneixi el requisits i compleixi amb les obligacions establertes als apartats 2 i 3 de les bases i detallats a l'apartat següent.

Beneficiaris:

Per ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts, les persones autònomes o jurídiques (societats mercantils, laborals o cooperatives) han de reunir els següents requisits:

  • tenir un establiment d'hostaleria obert al municipi de Viladecans
  • desenvolupar una activitat que es correspongui amb els epígrafs del CNAE següents:

56.10 - restaurantes y puestos de comida

56.30 - establecimientos de bebidas

47.24 - comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados, sempre que puguin acreditar que disposen d'espai de degustació al mateix establiment

  • haver tingut, durant l'exercici 2020, un volum d'operacions no superior a 600.000€

Igualment, haureu de declarar responsablemente el compliment de les obligacions recollides en les bases 2 y 3 d'aquesta subvenció (mitjançant el formulari Declaració responsable disponible a l'apartat Impressos del tràmit).

Normativa/Legislació aplicable:

Extracte de la convocatòria registrat en la Base de Dades Nacional de Subvencions - BDNS  (BOPB 31 de maig de 2021)

Bases reguladores específiques de subvencions, pel procediment de concessió directe, als establiments d'hostaleria de Viladecans afectats per un tancament total o parcial de la seva activitat com a conseqüència de les resolucions adoptades per l'autoritat competent (BOPB 19 de maig de 2021)

Ordenança reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Viladecans

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Requisits previs:

MONEDA VILAWATT

Per poder rebre l'import de la subvenció, ha d'estar donat/da d'alta en la moneda Vilawatt i recollir, en el formulari de sol·licitud, el seu "número de compte de tercer en el circuit moneda local  Vilawatt".

Més informació en Altra informació d'interès.

Procediment:

Informació i presentació de la sol·licitud

- Les persones autònomes i empreses interessades en aquests ajuts que tinguin dubtes o necessitin ampliar la informació, tant de contingut com de tramitació, trobaran assessorament i suport a l'Oficina Local d'ajuts empresarials.

- La presentació de la sol·licitud s'ha de fer de forma telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans.

Verificació, tramitació i resolució de sol·licituds

- Un cop registrada la sol·licitud es verificarà el seu contingut i la documentació aportada.

- Transcorreguts els dos mesos de termini de presentació de sol·licituds, s'elaborarà la llista per a l'atorgament de les subvencions seguint l'ordre establert a les bases:

1. Les persones que van sol·licitar els ajuts de les convocatòries de l'any 2020*, però que no van ser beneficiaris/as de les mateixes - per ordre d'entrada en el registre

2. Les persones que no van sol·licitar els ajuts de les convocatòries de l'any 2020* - per ordre d'entrada en el registre

3. Les persones que van sol·licitar i van estar beneficiàries de les convocatòries de l'any 2020* - per ordre d'entrada en el registre

En cas que es presentin més sol·licituds que pressupost disponible, les persones autònomes i empreses sol·licitants que no hagin arribat a obtenir subvenció s'inclouran en una borsa de reserva susceptible de rebre posteriorment la subvenció, igualment seguint l'ordre abans especificat, per al cas que hi hagi ampliació de crèdit disponible, renúncies o revocacions de subvencions.

- Es gestionarà l'atorgament de les subvencions seguint l'ordre de la llista resultant de l'aplicació dels criteris anteriors.

- La resolució d'atorgament, dictada per la tinenta d'alcalde d'Empresa i Innovació, serà notificada a les persones interessades per mitjans electrònics.

 (*) Convocatoria extraordinaria de ayudas para personas autónomas y empresas de la ciudad, para contrarrestar el impacto social y económico por el efecto de la aplicación del estado de alarma derivado de la COVID-19

Termini de la sol·licitud:

El termini de presentació de la sol·licitud, i de la documentació que l'ha d'acompanyar, s'iniciarà l'endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al BOPB i a la BDNS i durant un període màxim de 2 mesos (de l'1 de juny al 2 d'agost de 2021).

Documentació a aportar:

El formulari de Sol·licitud d'ajuts directes als establiments d'hostaleria de Viladecans, ha d'anar acompanyat de la següent documentació:

  • Document d'identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l'establiment (NIF/CIF/NIE)
  • En cas de representació de persona física, formulari Autorització / Atorgament de representació
  • Declaració responsable de compliment dels requisits i obligacions recollits a les bases i convocatòria de l'ajut (segons formulari Declaració responsable ajuts directes als establiments d'hostaleria de Viladecans). No han de presentar aquesta declaració responsable, les persones autònomes i empreses beneficiàries de les convocatòries extraordinàries 2020, d'ajuts per  persones autònomes i empreses de la ciutat, per a contrarestar l'impacte social i econòmic per l'efecte de l'aplicació de l'estat d'alarma derivat per la COVID-19.

Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable comportarà la revocació automàtica de la subvenció sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se'n puguin derivar.

A no ser que manifesteu expressament que no doneu la vostra autorització, en el mateix formulari de sol·licitud, l'Ajuntament de Viladecans consultarà i/o obtindrà aquella documentació necessària que hagi estat elaborada o estigui en poder d'altres administracions.

En cas de negar aquesta autorització haureu de presentar la següent documentació:

  • documents acreditatius d'estar al corrent en les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
  • document sobre la situació en l'IAE, o declaració censal, relativa a l'activitat empresarial que es desenvolupa en l'establiment

IMPORTANT: Tant el formulari de sol·licitud com la declaració responsable han d'anar signades. Si no disposeu de idCAT no podreu signar el formularis digitalment, amb la qual cosa haurà de signar-los a ma i incorporar en el registre una imatges dels mateixos (fotografia, escàner, etc.).

El certificat idCAT  mòbil li permet signar el tràmit, però no els documents. Seria convenient disposar del certificat idCAT per poder comunicar-vos amb les diferents administracions públiques d'una manera ràpida i segura. Us facilitem informació sobre com tramitar aquest Certificat idCAT a l'apartat "Altra informació d'interès" d'aquest mateix tràmit.

Impresos del tràmit:

Sol·licitud ajuts directes als establiments d'hostaleria de Viladecans

Autorització / Atorgament de representació

Declaració responsable per accedir als ajuts directes als establiments d'hostaleria de Viladecans

Tramitació electrònica: Si
Tramitació presencial i per correu:

La presentació de la sol·licitud s'ha de fer telemàticament a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans.

  Seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans: Subvencions i ajuts

Termini de resolució:

El termini màxim per a resoldre serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu:

En cas de silenci administratiu s'entendrà negatiu.

Vies de reclamació:

OFICINA LOCAL D'AJUTS EMPRESARIALS

  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

936 352 996    De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. / Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 h. (excepte juliol, agost i setembre)

Altra informació d'interès:

MONEDA VILAWATT

Per a poder rebre l'import de la subvenció, heu d'estar donats/des d'alta a la moneda Vilawatt i recollir, en el formulari de sol·licitud, el vostre "número de compte del tercer al circuit moneda local Vilawatt".

Per donar-se d'alta a l'app

0. Descarregueu l'aplicació a Play Store (Android) o App Store (iOS)

1. Per obrir la pantalla d'accés públic, feu clic en el botó situat a la part superior dreta o bé trieu l'opció “Inicia sessió” al menú desplegable esquerre 

2. Seleccioneu l'opció “Formulari d'alta” 

3. Trieu l'opció “Autònom” o “Empresa” i completeu les dades del formulari. Recordeu introduir el nom del vostre negoci, raó social, CIF, adreça i CNAE. Tant els telèfons com l'IBAN s'han d'introduir complerts i sense espais perquè el sistema accepti correctament les dades

4. Premeu "Registra". Valideu el SMS i el correu electrònic que haureu rebut

5. En validar el SMS, rebreu un missatge confirmant la validació del vostre telèfon

6. L'equip de la moneda Vilawatt revisarà el vostre registre i rebreu un SMS confirmant l’activació del vostre compte (aquest procés pot trigar fins a 24 hores hàbils)

7. Un cop activat el vostre compte, ja podeu començar a operar amb els vostres Euros-Vilawatt

Per consultar el "número de compte del tercer al circuit moneda local Vilawatt", a especificar en el formulari de sol·licitud

1. Dins de l'app Vilawatt aneu a Menú - Configuració

Si teniu dubtes o necessiteu ampliar la informació:

662.194.278  De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:30 h.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

web moneda vilawatt

  Guia d'ús de l'app Vilawatt

 

CERTIFICATS ELECTRÒNICS: Certificat idCAT

L'idCAT Certificat és un identificador ditital que s'intal·la al vostre navegador tot garantint la vostra identitat a Internet i us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen les administracions.

Per a obtenir-lo només cal que demaneu Cita prèvia a l'Oficina de Viladecans Informació i presentar-vos a l'Oficina, en la data i l'hora assignada, amb el vostre DNI.

Podeu trobar més informació sobre tots els certificats electrònics a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans o al Portal de Suport de idCAT de l'Administració Oberta de Catalunya.

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

OFICINA LOCAL D'AJUTS EMPRESARIALS

Des de l'Oficina Local d'ajuts empresarials, l'Ajuntament de Viladecans ofereix informació i assessorament sobre els ajuts, així com el suport necessari en la tramitació de la sol·lictud.

 Sol·licitud d'informació i assessorament Oficina Local d'ajuts empresarials

936 352 996    De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. / Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 h. (excepte juliol, agost i setembre)

Abans de tramitar:
El nom dels arxius annexes NO pot contenir els següents caràcters: accents, ñ, - , ç, /, &, $ y otros carácteres extraños.
Al camp país s'ha d'introduïr ESPANYA