Seu electrònica

Fora del període de tramitació
Descripció:

Justificació  dels fons rebuts mitjançant les subvencions per a la realització d’activitats en l’àmbit d’Educació corresponent al curs actiu.

 • Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes en l’àmbit d’Educació per al desenvolupament d’activitats emmarcades en les línies de subvencions següents:
  • Projectes de centres educatius i AMPA.
  • Pla Local per al Foment de l’Esport.
  • Projectes de socialització de llibres i material curricular dels centres educatius.
  • Programa Escola Oberta al Barri.
Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Requisits previs:

Ser beneficiaris de les subvencions per a la realització d’activitats en l’àmbit d’Educació durant el curs vigent.

Centres educatius i entitats de l’àmbit d’Educació.

Procediment:

El procediment per a la presentació de la justificació es realitzarà d’acord amb la tramitació que s’indica:

1.- Presentació de la justificació mitjançant models normalitzats.

2.- Les justificacions de cada beneficiari seran revisades tècnicament per avaluar el grau de compliment i s’elaborarà el corresponent informe.

L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació a les seves finalitats.

El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat del centre educatiu o entitat (llibres i registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, així com

el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció.

Si la justificació presentada conté defectes de forma, el centre educatiu o entitat tindrà un termini de 10 dies, des de la data de recepció de l’escrit de requeriment, per a solucionar-los. En cas de no resoldre aquests defectes de forma, el centre educatiu o entitat haurà de retornar la part proporcional no justificada de la subvenció, i en el seu cas, els corresponents interessos de demora.

3.- La resolució de les justificacions presentades s’haurà de realitzar en un termini màxim de 3 mesos, des de la finalització del termini de presentació de justificacions, per part del tinent d’alcalde competent del Servei corresponent.

Termini de la sol·licitud:

El termini per a la presentació de la justificació finalitzarà el 31 d’agost de 2021.

Documentació a aportar:

Els següents document de sol·licitud de subvenció amb les fitxes corresponents degudament complimentades i signades:

 • Model normalitzat de justificació de subvenció per a la realització d’activitats en l’àmbit d’Educació.
 • Identificació de la persona que subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa.
 • Identificació del beneficiari i la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat i del representant.
 • Declaracions responsables.
 • Autorització de representant per a la tramitació en electrònic.
 • Memòria del projecte o activitat.
 • Certificat de la realització.
 • Relació de despeses.
 • Copia de les factures i els comprovants de pagament de les despeses justificades. Cal presentar-les en un sol document i ordenades segons la relació de despeses.
Impresos del tràmit:

Model normalitzat de justificació de subvenció per a la realització d’activitats en l’àmbit d’Educació curs vigent

Formulari d’autorització de la representació per a la tramitació en electrònic

Memòria del projecte o activitat i relació d’annexos publicitaris (es podrà arribar a presentar fins un màxim de 4 vegades al mateix tràmit)

Certificat de la realització del projecte o activitat (es podrà arribar a presentar fins un màxim de 8 vegades al mateix tràmit)

Justificació de despeses. (es podrà arribar a presentar fins un màxim de 8 vegades al mateix tràmit)

Tramitació electrònica: Si
Tramitació presencial i per correu:

Oficina Viladecans Informació

Plaça Europa, 7 08840-Viladecans

Cal demanar cita prèvia a:

https://www.viladecans.cat/ca/demanacitaprevia

Telèfon: 936351800

Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Ateneu d’entitats Pablo Picasso

Passatge Sant Ramon 08840 Viladecans

Telèfon: 936591456

Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Cal demanar cita prèvia al 936591456 o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Termini de resolució:

Les resolucions es dictaran i notificaran en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.