Seu electrònica

Fora del període de tramitació
Descripció:

La finalitat de la línia A d’aquesta convocatòria és destinar ajuts econòmics a persones autònomes i empreses de Viladecans, per una banda, per a la implementació de mesures de seguretat i protecció de la salut per a la prevenció del contagi de la malaltia COVID-19 i, per una altra, per a les despeses de les empreses en elements de packaging que ajudin a l’adaptació de la seva activitat a la distribució de productes per al seu enviament a domicili “delivery” o per emportar “take away”, tot afavorint la continuïtat de les empreses i de la seva activitat econòmica.

Les despeses subvencionables són:

- les factures efectivament pagades a partir de l’1 de novembre de 2020 per a:

  • obtenció d’equipaments de seguretat a la feina i equips de protecció de la salut
  • dissenys de plans de seguretat i contingència a l’empresa
  • elements de prevenció del contagi del personal treballador de l’empresa
  • serveis externs de desinfecció (en aquest cas un màxim del 50% de la subcontractació)

- les factures efectivament pagades a partir de l’inici del primer estat d’alarma (14 de març de 2020) i en endavant per a:

  • les despeses en elements de packaging (embalatges, safates, etc,... amb l’excepció de plàstic) per adaptar la seva activitat a la distribució de productes per al seu enviament a domicili “delivery” o per emportar “take away”

L’import màxim a atorgar per persona beneficiària serà de 700€.

Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Beneficiaris:

Persones autònomes i empreses que compleixin els següents requisits:

 • Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Viladecans
 • Tenir un volum d’operacions no superior a 600.000€ anuals (exercici anual anterior)
Normativa/Legislació aplicable:

Publicació bases i convocatòria BOPB (12 de novembre de 2020)

Publicació correccions bases i convocatòria BOPB (24 de novembre de 2020)

Publicació bases i convocatòria BDNS (27 de novembre de 2020)

Procediment:

El procediment és de concurrència no competitiva, és a dir, un cop efectuades les verificacions oportunes i fins exhaurir el pressupost, les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.

 • Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament, tot i que les persones físiques autònomes també ho poden fer de manera presencial.
 • La informació es facilitarà tant des de Viladecans Atenció a les Empreses (VAE), com des de l’Oficina Viladecans Informació (OVI). Però el registre presencial, només en el cas de les persones físiques autònomes, es realitzarà a Viladecans Atenció a les Empreses (VAE) i sempre amb cita prèvia.
 • Tant telemàticament com presencialment, la sol·licitud s’ha de realitzar mitjançant el formulari “Convocatòria extraordinària d’ajuts. Línia A”, juntament amb la documentació requerida i detallada en l’esmentat formulari.
 • Verificades les sol·licituds es procedirà a realitzar els corresponents informes tècnics i jurídics de compliment de requisits i es dictarà resolució, en un termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud. En el cas de silenci administratiu s’entendrà negatiu.
 • Un cop resolta la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones interessades, per mitjans electrònics, en un termini màxim de 10 dies.

En cas que es presentin més sol·licituds que pressupost disponible, es crearà una borsa de reserva susceptible de rebre posteriorment la subvenció (igualment per estricte ordre de presentació en el registre), en el cas de que hi hagi ampliació de crèdit disponible, renúncies o revocacions de subvencions.

Termini de la sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria a la BDNS o fins l’exhauriment del pressupost assignat de 35.063€ (del 28 de novembre de 2020 al 27 de gener de 2021).

Documentació a aportar:
 • Formulari de sol·licitud Convocatòria extraordinària d'ajuts. Línia A
 • Fotocòpia i original de la documentació identificativa de la persona sol·licitant o representant de l’empresa (només en el cas de fer-ho presencialment)
 • Document identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment (NIF/CIF/NIE)
 • En el cas que l’empresa sigui persona jurídica, còpia compulsada dels poders notarials per actuar en representació de l’empresa
 • En el cas de representació de persona física, formulari Autorització/Atorgament de representació (GEN002F01)
 • Certificats d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Viladecans (només en el cas de no haver donat el consentiment al formulari)
 • Alta IAE (model 036/037), document d’alta a la Seguretat Social o DUE (Document Únic Electrònic)
 • Tributació per Estimació Directa: Model 130 (IRPF) del 4rt. Trimestre de 2019
 • Tributació per Estimació Objectiva: Model 131 (IRPF) del 4rt. Trimestre de 2019
 • Societats: Model 390 (Resum anual IVA de l’exercici 2019 presentat al mes de gener de 2020)
 • Relació de factures justificatives de les despeses elegibles (segons Plantilla Relació de despeses)
 • Factures escanejades incloses a la Relació de Despeses (factures originals escanejades justificatives de les despeses reals)
 • Documentació acreditativa de pagament de les factures abans relacionades (extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor)
Impresos del tràmit:

Formulari de sol·licitud Convocatòria extraordinària d'ajuts. Línia A

 Plantilla Relació de despeses

Autorització / Atorgament de representació

Tramitació electrònica: Si
Tramitació presencial i per correu:

En el cas de les empreses la sol·licitud s'ha de presentar obligatòriament per via telemàtica.

En el cas de les persones autònomes també s'aconsella presentar la sol·licitud telemàticament i, en el cas de fer-ho presencialment, haurà de ser amb cita prèvia a:

 • Oficina Viladecans Atenció a les Empreses (VAE)

Carrer Andorra, 64 – Can Calderon

08840-Viladecans

Telèfon: 936 352 996

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Dimarts i dijous, de 16 a 18 h (excepte juliol, agost i setembre)

Termini de resolució:

Es dictarà resolució en un termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud. 

Silenci administratiu:

En el cas de silenci administratiu s’entendrà negatiu.

Vies de reclamació:
 • Oficina Viladecans Atenció a les Empreses (VAE)

Carrer Andorra, 64 – Can Calderon

08840-Viladecans

Telèfon: 936 352 996

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Dimarts i dijous, de 16 a 18 h (excepte juliol, agost i setembre)

Si te cap dubte, es pot dirigir a :
 • Oficina Viladecans Atenció a les Empreses (VAE)   (presencialment, sempre amb cita prèvia) 

Carrer Andorra, 64 – Can Calderon

08840-Viladecans

Telèfon: 936 352 996

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Dimarts i dijous, de 16 a 18 h (excepte juliol, agost i setembre)

 • Oficina Viladecans Informació (OVI)  (sempre amb cita prèvia)

Plaça Europa, 7

08840-Viladecans

Dilluns a dijous, de 8:15 a 14 h i de 15:30 a 19:30 h.  (a l’agost només horari de matí)

Divendres de 8:15 a 14h