Seu electrònica

Fora del període de tramitació
Descripció:

L'Ajuntament de Viladecans obre aquesta línia d'ajuts econòmics per a l'autoocupació i la creació de microempreses, pimes i iniciatives d'economia social, amb el suport tècnic i econòmic del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'objectiu d'aquests ajuts és incrementar l'ocupació efectiva per compte propi, és a dir, que persones desocupades del municipi crein el seu propi lloc de treball (autoocupació).

L'import màxim de la subvenció és de 3.000€ per projecte emprenedor.

Les despeses subvencionables són les següents:

 • La quota de cotització al RETA (règim especial de treballadors autònoms) o altres règims especials de cotització, quotes col·legials professionals o carnets professionals, fins als primers dotze mesos d'alta
 • L'import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d'activitat o ICIO
 • L'import de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment
 • El cost de l'informe tècnic o projecte expedit per un arquitecte o enginyer
 • Les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució i gestions registrals
 • Les despeses de la gestoria o assessoria jurídica, econòmica, fiscal o tècnica, per a tràmits d'alta, legalització i inici de l'activitat emprenedora
 • Les despeses de lloguer d'un local industrial, comercial, oficina, o parada de mercat ubicada al municipi (amb un màxim del 50% de la subvenció, per un import màxim de subvenció de 250€ al mes, fins a 6 mesos)
 • Altres despeses relacionades amb l'inici de l'activitat emprenedora, que prèviament hagin estat pressupostades en el pla d'empresa

Aquesta subvenció no cobreix despeses d'obres d'instal·lació, remodelació o adequació dels locals, l'IVA de les factures ni els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

El període subvencionable és l'associat a les dotze primeres quotes del RETA, o d'altres règims especials, des de l'1 de gener de 2020 i fins al 31 de març de 2022.

Aquests ajuts són compatibles amb aportacions, subvencions i ajuts d'altres administracions, així com amb bonificacions i exempcions fiscals, sempre que l'import total de les diferents assignacions econòmiques per a les mateixes despeses no execedeixi en cap cas la despesa final justificada.

Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Qui el pot demanar:

Pot iniciar el tràmit qualsevol persona que reuneixi els requisits establerts a l'apartat 4 de les bases reguladores dels ajuts (especificats a l'apartat "beneficiaris" de la present informació), directament o a través d'una altra persona que la representi, sempre que s'autoritzi aquesta representació.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàres d'aquests ajuts les persones que compleixin amb els següents requisits:

 • Persones en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya, prèviament a l'inici de l'activitat, i de manera prioritària:
  • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d'atur
  • Persones aturades de llarga durada
  • Persones més gran de 45 anys
  • Joves de 16 a 35 anys
  • Persones amb discapacitats
  • Persones pertanyents a famílies amb tots els membres a l'atur
  • Dones desocupades
  • Famílies monoparentals
  • Persones en altres situacions de vulnerabilitat
 • Persones empadronades al municipi de Viladecans (com a mínim durant 6 mesos) o que vulguin instal·lar-hi a la ciutat el negoci, noves societats civils professionals, altres fórmules jurídiques emprenedores o d'economia social i solidària, domiciliades o amb centre de treball a l'àrea metropolitana de Barcelona
 • Persones que hagin iniciat una activitat professional o empresarial en que l'alta inicial (alta censal o IAE) i l'alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o altres règims especials, s'hagi produït o es produeixi entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de març de 2021
 • Persones que no hagin estat donades d'alta al RETA, o a altres règims especials, per la mateixa activitat laboral en els 5 últims mesos anteriors a l'alta objecte d'aquesta sol·licitud
 • Persones que no han estat beneficiàries del mateix ajut econòmic, objecte d'aquesta sol·licitud, en la convocatòria immediatament anterior (aquest darrer ajut econòmic va estar el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, que es va poder sol·licitar entre el 27 de febrer i el 14 de març de 2019, i que va ser executat entre el 30 de novembre de 2018 i el 30 de març de 2020)
Normativa/Legislació aplicable:

Publicació bases reguladores i convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BOPB de 19 de gener de 2021)

Bases reguladores i convocatòria Ajuts Projecte Fem Feina: Autoocupació 2020 (publicades al BOPB de 24 de desembre de 2020)

Ordenança reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Viladecans (vigent des del 26 d'abril de 2006)

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

 

Procediment:

El procediment és de concurrència no competitiva, és a dir, un cop efectuades les comprovacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost assignat al projecte, les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació en el Registre municipal.

 • Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament, encara que les persones autònomes poden escollir fer-ho de manera presencial. En aquest darrer cas sempre s'haurà de fer amb cita prèvia a Viladecans Atenció a les Empreses (VAE).
 • La informació sobre aquests ajuts i la forma de procedir per a la seva sol·licitud i tramitació, s'oferirà a l'Oficina local d'ajuts econòmics.
 • Per formalitzar la sol·licitud es registrarà l'imprès de sol·licitud (Sol·licitud ajuts Projecte Fem Feina: Autoocupació 2020).
 • Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que la persona o iniciativa sol·licitant compleixen amb els requisits i obligacions indicats els punts 3 i 4 de les bases reguladores.
 • Si la documentació de la sol·licitud no compleix els requisits, es farà un requeriment a la persona interessada per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte i/o adjunti els documents preceptius.
 • La resolució d'atorgament o denegació corresponent a cada sol·licitud, es notificarà mitjançant correu electrònic.
 • En cas que no hi hagi prou pressupost disponible per a totes les sol·licituds presentades, les persones sol·licitants que no hagin arribat a obtenir-la constituiran una borsa de reserva susceptible de rebre posteriorment l'ajut econòmic, en cas que hi hagi renúncies o revocacions, igualment per estricte ordre de presentació en el Registre.
Termini de la sol·licitud:

El termini per la presentació de sol·licituds serà de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de les bases reguladores i la convocatòria a la BDNS o fins l'exhauriment del pressupost disponible (del 20 de gener al 19 d'abril de 2021).

Observacions:

Les persones que presentin la sol·licitud han de complir amb les obligacions següents:

 • Acceptar les presents bases i les condicions fixades perquè s'aprovi la sol·licitud
 • Acceptar i complir la normativa aprovada per l'ajuntament i altres normatives aplicables, i en especial:
  • No incórrer en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
  • Complir el règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu
  • Desenvolupar una activitat econòmica i estar en tramitació o possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat
  • No tenir cap deute amb l'Ajuntament de Viladecans ni amb la Seguretat Social, l'AMB, l'Àgencia Tributària estatal i la Generalitat de Catalunya en la data de la sol·licitud
  • No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions
 • No simultanejar l'activitat empresarial o professional amb qualsevol altra activitat per compte d'altri
 • Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas de no acompliment de les bases reguladores o en cas que sigui necessària la renúncia corresponent
 • Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control
 • Disposar d'una adreça electrònica de contacte a l'efecte de comunicació dels tràmits vinculats a aquests convocatòria
 • Disposar d'un compte bancari

Les persones beneficiàries no podran alterar en cap cas la destinació de les subvencions concedides.

Documentació a aportar:
 • Formulari de Sol·licitud ajuts Projecte Fem Feina: Autoocupació 2020
 • En el cas de presentació presencial, fotocòpia i original de la documentació identificativa de la persona sol·licitant
 • En el cas de representació, formulari Autorització / Atorgament de representació
 • Pla d'Empresa i informe de viabilitat aprovat per l'organisme oficial
 • Còpia de l'alta al règim d'autònoms o règim especial de la persona sol·licitant o de cadascuna de les persones promotores de la iniciativa emprenedora
 • En cas que la persona autònoma, o membre de la iniciativa emprenedora societat civil privada (SCP), hagi estat donada d'alta al RETA en els 6 mesos anteriors a l'alta, còpia de la declaració censal (036/037) (on aparegui l'epígraf de l'activitat anterior si va estar donada d'alta en una activitat diferent a l'actual)
 • Rebuts de pagament de la quota de cotització al RETA o a d'altres règims especials de cotització, quotes col·legials professionals o carnets professionals
 • Rebut de pagament del cost de l'informe tècnic o projecte expedit per un arquitecte o enginyer
 • Rebut de pagament de les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució i gestions registrals
 • Rebut del pagament de les despeses de la gestoria o assessoria jurídica, econòmica, fiscal o tècnica, per a tràmits d'alta, legalització i inici de l'activitat emprenedora
 • Rebut del pagament de les despeses de lloguer d'un local industrial, comercial, oficina o parada de mercat ubicada al municipi, en els termes de l'article 6 de les bases reguladores (màxim del 50% de la subvenció i per un import màxim de subvenció de 250€ al mes fins a 6 mesos), així com altres despeses relacionades amb l'inici de l'activitat que prèviament hagin estat pressupostades al pla d'empresa

En cas de denegar expressament el consentiment al formulari de sol·licitud, per a la consulta i obtenció de dades i documents que es trobin en poder de l'Ajuntament de Viladecans o que hagin estat elaborats per qualsevol altra administració, s'haurà de presentar la documentació que es detalla a continuació. En cas de no marcar aquesta casella en el formulari, serà el propi ajuntament que accedeixi a la informació sense necessitat que es presenti aquesta documentació:

 • Certificats d'estar al corrent en les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat de Catalunya, amb l'Ajuntament de Viladecans i amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Certificat d'empadronament
 • Comprovant de liquidació de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d'ativitat o ICIO
 • Comprovant de liquidació de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment
Impresos del tràmit:

Sol·licitud ajuts Projecte Fem Feina: Autoocupació 2020

Autorització / Atorgament de representació

Tramitació electrònica: Si
Tramitació presencial i per correu:

VILADECANS ATENCIÓ A LES EMPRESES  (VAE)

 https://www.viladecans.cat/ca/VAE

C/ Andorra, 64 - Can Calderon  (08840-Viladecans)

Cal demanar cita prèvia a: https://citaprevia.viladecans.cat/QSIGE/apps/CP/index.html#!/ca/home

936 352 996

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  Dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

     Dimarts i dijous, de 16 a 18 h. (excepte juliol, agost i setembre)

 

Termini de resolució:

Es dictarà resolució en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre municipal.

Silenci administratiu:

En el cas de silenci administratiu s'entendrà negatiu.

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

OFICINA LOCAL D'AJUTS EMPRESARIALS

 https://www.viladecans.cat/ca/oficinaajutseconomics

C/ Andorra, 64 - Can Calderon  (08840-Viladecans)

Cal demanar cita prèvia a:   https://citaprevia.viladecans.cat/QSIGE/apps/CP/index.html#!/ca/home

936 352 996

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

     Dimarts i dijous, de 16 a 18 h. (excepte juliol, agost i setembre)