Seu electrònica

Fora del període de tramitació
Descripció:

Sol·licitud de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva d’acord amb el que disposa l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per al desenvolupament de projectes i d’activitats que fomenten l’activitat física i l’esport, durant l’ any 2021.

La finalitat de les subvencions que s’atorguin és el foment dels projectes d’interès públic i social de les ciutadanes i els ciutadans de Viladecans, que treballin en les següents línies i objectius:

LE1 - Millorar el benestar social i la igualtat d’oportunitats entre la població de Viladecans

 • LE1-OE1 Fomentar l’educació, formació o sensibilització.
 • LE1-OE2 Fomentar els hàbits saludables.
 • LE1-OE3 Fomentar la pràctica esportiva.
 • LE1-OE4 Fomentar el suport a la diversitat funcional.
 • LE1-OE5 Fomentar la igualtat de gènere i col·lectius LGTBI.
 • LE1-OE7 Donar suport a persones en risc d'exclusió, discriminació i desigualtat.
 • LE1-OE8 Fomentar la igualtat social.
 • LE1-OE9 Fomentar la solidaritat entre persones, col·lectius o poblacions.
 • LE1-OE10 Fomentar els projectes dirigits a la joventut.
 • LE1-OE11Fomentar l'envelliment actiu.
 • LE1-OE12 Fomentar la intergeneracionalitat.

LE3 - Potenciar la qualitat democràtica i els valors de ciutadania.

 • LE3-OE1 Fomentar els valors de ciutadania.
 • LE3-OE2 Fomentar la cohesió social entre col·lectius o poblacions.
 • LE3-OE3 Fomentar l'ús del català com element de cohesió.
 • LE3-OE4 Valorar la participació d'altres agents i el treball en xarxa.
 • LE3-OE5 Fomentar la participació.
Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Requisits previs:

Poden ser sol·licitants i/o beneficiaries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases, les entitats que reuneixin els següents requisits:

 • Que els projectes es portin a terme a la ciutat de Viladecans o fora d’aquesta, sempre i quan es considerin activitats d’interès per a la projecció exterior de la ciutat i, a més, s’afavoreixi a ciutadanes i ciutadans de la nostra ciutat.
 • Que els projectes complementin la competència municipal en les matèries prioritàries establertes en aquestes bases.
 • Que els projectes que desenvolupin siguin sense afany de lucre.
 • Que hagin justificat les anteriors subvencions degudament.
 • Que presentin la sol·licitud dintre del termini establert en la convocatòria.
 • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social i la resta d’administracions.
 • A més, les entitats sense ànim de lucre hauran de complir els següents requisits:
 • Estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Viladecans i mantenir al corrent la documentació i dades en l’esmentat registre.
 • Portar un any inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds establert a la convocatòria.
 • Que tinguin objectius i finalitats coincidents amb els establerts per aquestes bases.

No podran sol·licitar-ne les entitats que estiguin incloses en qualsevol de les circumstàncies que assenyala l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Procediment:

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva d’acord amb el que disposa l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, comporta una sèrie de tràmits:

 • Formulari de sol·licitud de subvenció amb les fitxes-memòries corresponents degudament complimentades i signades.
 • Resolució del tinent d’alcalde competent del Servei corresponent en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Per a la valoració de les sol·licituds es tindrà en compte l’adequació dels projectes a uns criteris de valoració comuns, que no podran superar els 1,5 punts, i a uns criteris de valoració específics, que no podran superar els 8,5 punts.

La valoració final que s’atorgarà al projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en ambdós grups de criteris La puntuació mínima a assolir serà de 4 punts globals, i per tant, no podran rebre subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.  

Termini de la sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a a partir del dia 23/06/2021 fins el 22/07/2021.

 

Documentació a aportar:

- Sol·licitud. Segons formulari normalitzat.

- Certificat d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Viladecans, en el cas que el sol·licitant manifesti la seva oposició a la consulta d’aquests extrems per part de l’Ajuntament de Viladecans.

- Certificat del Secretari/ària de l'acord de petició de subvenció, declaració responsable que no s’ha obtingut ni demanat subvenció per a la mateixa finalitat, de la incorporació de la perspectiva de gènere per part de l'entitat en els diferents àmbits detallats segons model normalitzat i compromís de complir les condicions de la subvenció així com certificat d’autorització a la tramitació en electrònic, si s’escau. Segons formulari normalitzat.

- Incorporació de la perspectiva de gènere en l’entitat, segons formulari normalitat.

-- Fitxa tècnica del projecte o activitat a subvencionar segons model normalitzat:

 • Fitxa de criteris comuns (a complimentar un sol cop en el cas de presentar més d’un projecte).
 • Esport Federat
 • Esdeveniments oberts
 • Esport femení
 • Esport escolar

Pressupost previst del projecte i/o activitat a subvencionar segons model normalitzat.

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'ajuntament en cas que l’ajuntament no disposi del número de compte o l’entitat l’hagi canviat.  El titular ha de ser l’entitat beneficiària de la subvenció.

Impresos del tràmit:

Sol·licitud

Certificat de petició de subvenció, declaracions responsables i autorització tramitació electrònica

Incorporació de la perspectiva de gènere

Projecte. Criteris comuns

Projecte. S1 Esport Federat

Projecte. S2 Esdeveniments oberts

Projecte. S3. Esport femení

Projecte. S4. Esport escolar

Pressupost

Sol·licitud de transferència bancària

 

Tramitació electrònica: Si
Tramitació presencial i per correu:

Aquest tràmit només es pot fer en electrònic, no hi ha tramitació presencial.

Termini de resolució:

Les resolucions es dictaran i notificaran en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

Servei d'assessorament associatiu - Ateneu d’Entitats Pablo Picasso

Passatge Sant Ramon 08840 Viladecans

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per atenció presencial  cal demanar cita prèvia al 936591456  o mitjançant correu electrònic a l’Ateneu d’entitats en el següent horari:

-Dilluns i dijous de 16h a 21h.

-Dimarts de 9 a 13h.

-Per consultes telemàtiques: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.@Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Àmbit de Serveis a la Ciutadania Ajuntament de Viladecans

Edifici Torre Baró. C/ Àngel Guimerà, 2 08840-Viladecans.

De 9,00 h a 14,00 h de dilluns a divendres.

Telèfons: 93 635 18 01 / 93 635 18 02

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.@Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.