Seu electrònica

Fora del període de tramitació
Descripció:

Sol·licitud de subvencions per a la realització d’activitats en l’àmbit d’Educació curs 2021-2022.

Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes en l’àmbit d’Educació durant el curs escolar 2021-2022.  Inclou el desenvolupament d’activitats emmarcades en les següents línies de subvenció:

  1. Projectes de centres educatius i AMPA.
  2. Pla Local per al Foment de l’Esport.
  3. Projectes de socialització de llibres i material curricular en els centres educatius.
  4. Programa Escola Oberta al Barri.
Organisme competent: Ajuntament de Viladecans
Requisits previs:

Ser beneficiaris de les subvencions per a la realització d’activitats en l’àmbit d’Educació curs 2021-2022.

Centres educatius i entitats de l’àmbit d’Educació.

Procediment:

El procediment per a la presentació de la sol·licitud es realitzarà d’acord amb la tramitació que s’indica:

1.- Presentació de la sol·licitud mitjançant models normalitzats.

2.- Les sol·licituds de cada beneficiari seran revisades tècnicament per avaluar el grau de compliment i s’elaborarà el corresponent informe.

L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació a les seves finalitats.

El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat del centre educatiu o entitat (llibres i registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció.

Si la sol·licitud presentada conté defectes de forma, el centre educatiu o entitat tindrà un termini de 10 dies, des de la data de recepció de l’escrit de requeriment, per a solucionar-los. En cas de no resoldre aquests defectes de forma, el centre educatiu o entitat haurà de retornar la part proporcional no justificada de la subvenció, i en el seu cas, els corresponents interessos de demora.

3.- La resolució de les sol·licituds presentades s’haurà de realitzar en un termini màxim de 3 mesos, des de la finalització del termini de presentació de justificacions, per part del tinent d’alcalde competent del Servei corresponent.

Termini de la sol·licitud:

El termini per a la presentació de la sol·licitud serà des del 4 de setembre de 2021 fins el el 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Documentació a aportar:

Els següents document de sol·licitud de subvenció amb les fitxes corresponents degudament complimentades i signades:

Model normalitzat de sol·licitud de subvenció per a la realització d’activitats en l’àmbit d’Educació curs 2021-2022:

- Identificació de la persona que subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa.

- Identificació del beneficiari i la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat i del representant.

- Memòria de l’activitat a subvencionar.

- Pressupost total de l’activitat a subvencionar.

- Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur.

- Compromís de complir les condicions de la subvenció.

- Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'ajuntament en cas que l’ajuntament no disposi del número de compte o l’entitat l’hagi canviat. El titular ha de ser l’entitat o centre educatiu beneficiari de la subvenció

- Declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Per a les entitats que sol·licitin subvenció per import superior a 3.000€, l’Ajuntament realitzarà les comprovacions oportunes, excepte si l’entitat/centre educatiu manifesta de manera expressa la seva oposició a la consulta. En aquest cas, caldrà que l’entitat/centre educatiu aporti les certificacions oportunes.

Impresos del tràmit:

Sol·licitud de subvenció en l’àmbit d’educació. Curs 2021-2022

Certificats: sol·licitud subvenció, declaracions responsables, representació

Fitxa tècnica del projecte o activitat.

Pressupost previst per al projecte

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament

Tramitació electrònica: Si
Tramitació presencial i per correu:

Oficina Viladecans Informació Plaça Europa, 7 08840-Viladecans

Cal demanar cita prèvia a: https://www.viladecans.cat/ca/demanacitaprevia

936 351 800

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Ateneu d’entitats Pablo Picasso, Passatge Sant Ramon 08840 Viladecans

Cal demanar cita prèvia a:

936591456 

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Termini de resolució:

Les resolucions es dictaran i notificaran en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu:

Negatiu

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

Oficina Viladecans Informació Plaça Europa, 7 08840-Viladecans

936 351 800

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Ateneu d’entitats Pablo Picasso, Passatge Sant Ramon 08840 Viladecans

936591456 

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.