Seu electrònica

Fora del període de tramitació
Descripció:

Al 2020, l'Ajuntament de Viladecans va posar en marxa un Pla de Reactivació Local com a resposta al conjunt de reptes i necessitats derivades de la situació provocada per la pandèmia, amb mesures extraordinàries enfocades a la regeneració dels sectors, col·lectius i aspectes de la vida més afectats durant aquesta crisi sanitària, social, econòmica i humanitària. 

El passat mes d'abril es va posar en marxa un segon Pla de Reactivació Local amb 36 noves mesures, adaptades a les circumstàncies d'aquest 2021 i per reforçar i millorar les desplegades durant el 2020.

La mesura 4 d'aquest PRL 2021 planteja la concessió d'ajuts empresarials i per al foment de l'ocupació per a contribuir a pal·liar la incidència de la crisi en el teixit productiu de Viladecans. En aquesta mateixa línia, es desenvolupa la mesura 5, amb la que es pretén assessorar en la tramitació i consecució d'ajuts, a través de l'Oficina Local d'Ajuts Empresarials.

Hem de tenir present que l'activitat econòmica de Viladecans, en el moment de produir-se la pandèmia, tenia una escassa presència en e-commerce, fet que va suposar la necessitat urgent d'implementar eines online de comunicació amb el client, mitjançant webs, xarxes socials o altres possibilitats. En general, les necessitats de digitalització del sector econòmic s'han intensificat i tot apunta que aquesta tendència es consolidarà.

Per tal d'afavorir l'oportunitat que suposen els nous hàbits de la demanda, adequar-se per continuar sent competitius, diversificar els canals de venda, adaptar-se a les tendències del consum i, davant el gran ventall de possibilitats per transformar digitalment els establiments i centres de treball des d'un nivell bàsic fins a la digitalització total del punt de venda, es posa en marxa aquesta subvenció, com a suport al teixit econòmic en aquesta transformació digital i en la incorporació de solucions de sistemes de comunicació, fidelització i venda online. En aquest mateix sentit, es desenvoluparan accions a través de la mesura 1 del PRL, suport a la digitalització dels establiments comercials i de restauració.

Seran subvencionables aquells projectes o accions de transformació digital que impliquin la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions (TEIC), classificades en tres tipologies d'accions, el detall de les quals es recull a la base 3 de la subvenció:

 • Digitalització comercial
 • Digitalització per la productivitat
 • Digitalització per al teletreball

Les despeses han hagut de ser realitzades des de la declaració de l'Estat d'Alarma, del 14 de març de 2020, i fins la data de sol·licitud i justificació de la subvenció.

La quantia de la subvenció serà del 50% del cost total del projecte, serveis o accions, amb un màxim de 700€ per sol·licitud (sense IVA). No obstant això, s'haurà de presentar la justificació acreditativa del 100% dels costos del projecte. Només s'admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.

El pagament es farà efectiu de la següent forma:

 • el 80% de la subvenció (màxim 560€) mitjançant una transferència, al compte bancari indicat al formulari de sol·licitud
 • el 20% de la subvenció (màxim 120€) en moneda Vilawatt, al compte de l'aplicació de la moneda indicat al formulari de sol·licitud

Per cobrar aquesta subvenció cal estar donat/da d'alta a l'aplicació de la moneda Vilawatt. Si encara no ho esteu, podeu consultar la forma de fer-ho a l'apartat Altra informació d'interès d'aquest mateix tràmit.

 

Qui el pot demanar:

Pot demanar aquest ajut qualsevol persona física o jurídica, directament o a través de representació acreditada a tal efecte, que reuneixi els requisits establerts a la base 2 d'aquestes subvencions (detallats a l'apartat Beneficiaris).

 En cas de representació, cal presentar el formulari Autorització / Atorgament de representació (disponible a l'apartat de Impresos del tràmit).

Beneficiaris:

Poden optar a ser beneficiaris/àries d'aquesta subvenció les persones autònomes, microempreses(1) o petites empreses(2) ubicades a Viladecans.

Igualment, hauran de complir amb les condicions i requisits exigibles en la base 2b d'aquesta subvenció i declarar responsablement el compliment de les següents (mitjançant el formulari Declaració responsable disponible a l'apartat Impresos del tràmit):

 • En cas de ser persona jurídica, estar legalment constituïda i exercir l'activitat empresarial al municipi en el moment de la sol·licitud.
 • En cas de ser persona física, complir amb els requisits legals per poder exercir una activitat professional.
 • Que la persona que subscriu la sol·licitud disposa de facultats de representació de l'empresa.
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Viladecans.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
 • No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere, segons la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
 • Desenvolupar una activitat autoritzada, per l'administració competent, que no suposi cap discriminació, que no atempti contra la dignitat i la igualtat de les persones, que no fomenti la violència o que vagi en contra dels drets humans i que no comporti accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes.
 • Que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajuts públics o privats, nacionals o internacionals, no supera el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari/ària.
 • Altres obligacions establertes per la convocatòria.

 

(1) Microempresa = empresa que ocupa menys de 10 persones i que té un volum de negoci anual, o balanç general anual, que no excedeix els 2.000.000€.

(2) Petita empresa = empresa que ocupa menys de 50 persones i que té un volum de negoci anual, o balanç general anual, que no excedeix els 10.000.000€.

 

Normativa/Legislació aplicable:

Extracte de la convocatòria registrat a la Base de Dades Nacional de Subvencions - BDNS  (BOPB 30 de juny de 2021)

Bases reguladores específiques de subvencions en règim de concessió directa per a la digitalització de les empreses del municipi de Viladecans (BOPB 22 de juny de 2021)

Ordenança reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Viladecans

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Requisits previs:

ESTAR DONAT/DA D'ALTA A L'APLICACIÓ MONEDA VILAWATT

Per accedir a la subvenció cal estar donat/da d'alta a l'aplicació de la Moneda Vilawatt.  Si encara no ho esteu, disposeu de tota la informació per fer-ho a l'apartat Altra informació d'interès d'aquest mateix tràmit.

DISPOSAR D'UN CERTIFICAT DIGITAL

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament cal que l'empresa, o en el seu cas la persona autònoma, disposi d'un certificat digital qualificat, vàlid i vigent. Si encara no en disposeu, podeu consultar la informació per gestionar-lo a l'apartat Altra informació d'interès d'aquest mateix tràmit.

 

Procediment:

Informació i presentació de la sol·licitud i la justificació

- Les persones autònomes i empreses interessades en aquesta subvenció que tinguin dubtes o necessitin ampliar la informació, tant de contingut com de tramitació, trobaran assessorament i suport a l'Oficina Local d'ajuts empresarials.

- La sol·licitud i la justificació s'han de presentar conjuntament i via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans.

Verificació, tramitació i resolució de sol·licituds

- Un cop registrada la sol·licitud es procedirà a la verificació del seu contingut i la documentació aportada.

- Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona sol·licitant perquè l'esmeni en el termini de deu dies hàbils. Si el requeriment no és esmenat es tindrà per desistida la sol·licitud.

- Les sol·licituds i justificacions que siguin admeses a tràmit seran subjectes a una revisió tècnica en la qual es verificarà que les accions previstes s'adeqüen als conceptes d'objecte, finalitat i despesa subvencionable, modalitats i accions subvencionables, d'acord amb el que s'estableix a les bases.

- L'ordre d'atorgament serà el d'entrada de la sol·licitud i justificació a la seu electrònica.

- La resolució d'atorgament serà notificada a les persones interessades per mitjans electrònics en un termini màxim de 10 dies des de l'acord d'atorgament.

En cas que es presentin més sol·licituds que pressupost disponible, les persones autònomes i empreses sol·licitants que no hagin arribat a obtenir subvenció s'inclouran en una borsa de reserva susceptible de rebre posteriorment la subvenció, per al cas que hi hagi ampliació de crèdit disponible, renúncies o revocacions de subvencions.

Termini de la sol·licitud:

El termini de presentació de la sol·licitud i de la justificació, així com de la documentació que l'ha d'acompanyar, s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en la BDNS i fins el 15 de setembre de 2021 (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 2021).

Documentació a aportar:

El formulari de Sol·licitud  i justificació de subvencions per a la digitalització d'empreses de Viladecans ha d'anar acompanyat de la següent documentació:

 • En cas de representació de persona física, formulari Autorització / Atorgament de representació (segons formulari disponible a l'apartat Impresos del tràmit)
 • Declaració responsable per accedir a les subvencions per a la digitalització d'empreses de Viladecans (segons formulari disponible a l'apartat Impresos del tràmit)
 • Memòria del projecte de digitalització de l'empresa (segons formulari disponible a l'apartat Impresos del tràmit)
 • Relació de despeses realitzades en el procés de digitalització de l'empresa (segons formulari disponible a l'apartat Impresos del tràmit)
 • Factures que acreditin les despeses realitzades  (es subvencionarà el 50% de les despeses justificades)
 • Comprovants d'haver realitzat el pagament de les factures

 

Per a donar compliment a l'obligació de no tenir deutes amb l'Administració Tributària i/o de la Seguretat Social, en cas d'haver negociat una pròrroga, moratòria o qualsevol altra condició especial, haureu de presentar:

 • la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial

 

A no ser que manifesteu expressament que no doneu la vostra autorització, en el mateix formulari de sol·licitud, l'Ajuntament de Viladecans consultarà i/o obtindrà aquella documentació necessària que hagi estat elaborada o estigui en poder d'altres administracions.

En cas de negar aquesta autorització haureu de presentar la següent documentació:

 • documents acreditatius d'estar al corrent en les vostres obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
 • document sobre la situació en l'IAE, o declaració censal, relativa a l'activitat empresarial que es desenvolupa en l'establiment

 

En cas d'haver de presentar documentació posteriorment al registre de la sol·licitud i justificació de la subvenció, es recomana fer-ho utilitzant el formulari Lliurament de documentació d'expedients en tràmit que està disponible a l'apartat Impresos del tràmit.

 

Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable comportarà la revocació automàtica de la subvenció, sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se'n puguin derivar.

Impresos del tràmit:

Sol·licitud i justificació de subvencions per a la digitalització d'empreses de Viladecans

Autorització / Atorgament de representació

Declaració responsable per accedir a les subvencions per a la digitalització d'empreses de Viladecans

Memòria del projecte de digitalització de l'empresa

Relació de despeses realitzades en el procés de digitalització de l'empresa

Lliurament de documentació d'expedient en tràmit

Tramitació electrònica: Si
Tramitació presencial i per correu:

La presentació de la sol·licitud s'ha de fer telemàticament a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans.

  Seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans: Subvencions i ajuts 

 

No es pot presentar la sol·licitud presencialment.

Termini de resolució:

El termini màxim per a resoldre serà de 3 mesos des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds i justificacions.

Silenci administratiu:

En cas de silenci administratiu s'entendrà negatiu.

Altra informació d'interès:

MONEDA VILAWATT

Per donar-se d'alta a l'app

0. Descarregueu l'aplicació a Play Store (Android) o App Store (iOS)

1. Per obrir la pantalla d'accés públic, feu clic en el botó situat a la part superior dreta o bé trieu l'opció “Inicia sessió” al menú desplegable esquerre 

2. Seleccioneu l'opció “Formulari d'alta” 

3. Trieu l'opció “Autònom” o “Empresa” i completeu les dades del formulari. Recordeu introduir el nom del vostre negoci, raó social, CIF, adreça i CNAE. Tant els telèfons com l'IBAN s'han d'introduir complerts i sense espais per a què el sistema accepti correctament les dades

4. Premeu "Registra". Valideu el SMS i el correu electrònic que haureu rebut

5. En validar el SMS, rebreu un missatge confirmant la validació del vostre telèfon

6. L'equip de la moneda Vilawatt revisarà el vostre registre i rebreu un SMS confirmant l’activació del vostre compte (aquest procés pot trigar fins a 24 hores hàbils)

7. Un cop activat el vostre compte, ja podeu començar a operar amb els vostres Euros-Vilawatt

Per consultar el "número de compte del tercer al circuit moneda local Vilawatt", a especificar en el formulari de sol·licitud

1. Dins de l'app Vilawatt aneu a Menú - Configuració

Si teniu dubtes o necessiteu ampliar la informació:

662.194.278  De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:30 h.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

web moneda vilawatt

  Guia d'ús de l'app Vilawatt

 

CERTIFICATS DIGITALS

L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador, tot garantint la vostra identitat a Internet, i us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen les administracions.

Per a obtenir-lo només cal que demaneu Cita prèvia a l'Oficina de Viladecans Informació i presentar-vos a l'Oficina, en la data i l'hora assignada, amb el vostre DNI.

Podeu trobar més informació sobre tots els certificats electrònics a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecans o al Portal de Suport de idCAT de l'Administració Oberta de Catalunya.

Si te cap dubte, es pot dirigir a :

OFICINA LOCAL D'AJUTS EMPRESARIALS

Des de l'Oficina Local d'ajuts empresarials, l'Ajuntament de Viladecans ofereix informació i assessorament sobre els ajuts, així com el suport necessari en la tramitació de la sol·lictud.

 Sol·licitud d'informació i assessorament Oficina Local d'ajuts empresarials

936 352 996    De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.   /   Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 h. (excepte juliol, agost i setembre)